เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยระดับชุมชน

 

ผู้วิจัย/Authors: อภิชัย มงคล

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยระดับชุมชน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 126-127

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตุผล การศึกษาครั้งนี้เป็นการพัฒนาเครื่องมือเพื่อชี้วัดภาวะสุขภาพจิตของชุมชนจะเป็นเครื่องมือซึ่งช่วยให้แต่ละชุมชน ได้ตรวจสอบว่าชุมชนตนเอง มีภาวะสุขภาพจิตอยู่ในระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนอื่นๆ วัถุประสงค์ เพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยระดับชุมชน ขอบเขตการวิจัย เป็นการศึกษาชุมชนในภาคอีสาน ได้แก่ ระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง อบต. ระดับ 1-5 ระเบียบวิธีวิจัย เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่1 การพัฒนาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตชุมชนในมุมมองของประชาชน โดยพัฒนาเครื่องมือจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ กำหนดคำจำกัดความสุขภาพจิตชุมชน ได้เครื่องมือ มี 4 องค์ประกอบหลัก 13 องค์ประกอบย่อย มีคำถาม 43 ข้อ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนและประชาชนในชุมชนจำนวน 42 แห่ง จาก 11 จังหวัดในภาคอีสานของเทศบาลนคร เทศบาลเมืองอบต. ระดับ 1-5 สุ่มตัวอย่างแบบหลายชั้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ และหาเกณฑ์ปกติของสุขภาพจิตชุมชน ส่วนที่ 2 การศึกษาดัชนีเพื่อทำนายภาวะสุขภาพจิตของชุมชน โดยการสร้างเครื่องมือเช่นเดียวกับส่วนที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งเป็น 3 หมวด คือ 1) จากที่ว่าการอำเภอ 2) ข้อมูลจากสถานีอนามัย 3) โดยการสนทนากลุ่มกับผู้นำชุมชน นำเครื่องมือที่ได้ไปเก็บข้อมูลจากชุมชน 42 แห่งเช่นเดียวกับส่วนที่ 1 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน สรุปผลการวิจัย ได้ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตชุมชน มี 4 องค์ประกอบหลัก 10 องค์ประกอบย่อย คือ 1) สภาวะทางสุขภาพจิตของชุมชน 2) สมรรถภาพทางสุขภาพจิตของชุมชน 3) คุณภาพทางสุขภาพจิตของชุมชน 4) ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วยส่วนที่1 ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิต ชุมชนในมุมมองของประชาชนมี 22 ข้อโดยมีเกณฑ์ปกติแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ สุขภาพจิตชุมชนดีกว่าชุมชนทั่วไป (ผ47-66คะแนน) เท่ากับชุมชนทั่วไป (41-46คะแนน) ต่ำกว่าชุมชนทั่วไป (40 คะแนนหรือน้อยกว่า) ส่วนที่ 2 ดัชนีที่ทำนายภาวะสุขภาพจิตชุมชน มี 3 แนวคิด แนวคิดที่ 1 คือ 1) อัตราผู้ป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือเรื้อรัง 2) อัตราคนพิการ 3) อัตรคนวัยทอง 4) อัตรผู้ป่วยโรคจิตและโรคประสาท แนวคิดที่ 2 คือ 1) จำนวนสถานีอนามัยใกล้บ้าน 2) จำนวนองค์กรภายนอกที่เชื่อมโยง เพื่อสร้างประโยชน์หรือเพื่อพัฒนาชุมชน แนวคิดที่ 3 คือ 1) จำนวนสถานีอนามัยใกล้บ้าน 2) จำนวนองค์กรภายนอกเชื่อมโยง เพื่อสร้างประโยชน์หรือเพื่อพัฒนาชุมชน 3) อัตราผู้ป่วยโรคจิตและประสาท
link how many guys cheat why women cheat on husbands
read go married and want to cheat
wife cheaters go open
abortion personal stories site suction abortion
aids pictures symptoms click aid symptoms
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
why do husband cheat blog.jrmissworld.com when married men cheat
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
little sex stories adult fetish stories vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: สุขภาพจิต, ดัชนีชี้วัด, ชุมชน, mental heath indicator, mental health, community, Indicator

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000215

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต