เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลกระทบของอินเตอร์เน็ตต่อสุขภาพจิตของผู้ใช้ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

ผู้วิจัย/Authors: ลักษณา พลอยเลื่อมแสง

ชื่อเรื่อง/Title: ผลกระทบของอินเตอร์เน็ตต่อสุขภาพจิตของผู้ใช้ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 125

รายละเอียด / Details:

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและระบบสาธารณสุขต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ตก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนในสังคม โดยเฉพาะสุขภาพระยะยาวที่ผู้ใช้เกิดภาวะติดอินเตอร์เน็ต (Internet Addiction) อีกทั้งในปี 2544 องค์การอนามัยโลก ตั้งให้เป็นปีสุขภาพจิต เน้นการใส่ใจและดูแลสุขภาพจิตมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงควรตระหนักถึงขนาดของปัญหาหรือผลกระทบจากการใช้อินเตอร์เน็ตต่อสุขภาพจิตให้ชัดเจน การศึกษาเชิงพรรณาครั้งนี้ มีวัถุประสงค์เพื่อสำรวจหาขานาดของปัญหาจากการใช้อินเตอร์เน็ต และผลกระทบต่อสุขภาพจิตในกลุ่มผู้ใช้ ศึกษาปัจจัยบางอย่างที่สัมพันธ์กับปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นแนวทางในการหาขบวนการป้องกันและจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสมและทันท่วงที วิธีการหาปัญหาครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 140 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชถึงผลกระทบที่คาดว่าจะพบจำนวน 38 คน ในช่วงเดือนธันวาคม 2543 ถึงเดือนเมษายน 2544 ผลการศึกษา พบว่า ร้อยละ 39.3 ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตประสบกับปัญหาจากการใช้ โดยร้อยละ 37.9 ประสบปัญหาเฉพาะเรื่อง และร้อยละ 1.4 เกิดภาวะติดอินเตอร์เน็ต โดยพบในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-20 ปี ปัญหาที่สำคัญได้แก่ การใช้เวลามากเกินไป ไม่สามารถควบคุมหรือกำหนดระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ตได้ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพกายจากการใช้เวลานานและไม่ได้พักผ่อน ผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่นรอบข้าง ผลกระทบต่อการทำงาน อาชีพ กิจกรรมและการเรียน ผลกระทบต่อการแสดงพฤติกรรมและสุขภาพจิต เช่น การเก็บตัว แยกออกจากสังคม สับสน กังวลใจ ขาดความมั่นใจ เป็นต้น จากความสัมพันธ์ของปัจจัยดกี่ยวกับผู้ใช้พบว่าอายุของผู้ใช้มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการเกิดปัญหาจากการใช้ และในแต่ละวัยจะมีความแตกต่างของลักษณะปัญหาจากการใช้นี้ วัยรุ่นเป็นช่วงอายุที่มีปัญหามากที่สุด วิธีการในการป้องกันและลดความรุนแรงของปัญหาในวัยรุ่นที่ดีคือการสนใจ ช่วยเหลือ และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของสมาชิกในครอบครัวทั้งจากผู้ปกครองและทุกคนในครอบครัว ตามข้อความที่กล่าวว่า "สุขภาพจิตดีเริ่มต้นที่บ้าน" ในการป้องกันปัญหาจากการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างไม่เหมาะสมทั้งต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิต นอกจากผลกระทบต่อตัวผู้ใช้เองและครอบครัว ผลกระทบที่สำคัญคือ ผลต่อสังคม และชุมชน ดังนั้นจึงต้องการการตระหนักจากผู้รับผิดชอบ ผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้เกี่ยวข้อองทางด้านสุขภาพและสาธารณสุข และทุกคนในสังคม เพื่อให้เกิดแนวทางที่เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด
link how many guys cheat why women cheat on husbands
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
why do husband cheat blog.jrmissworld.com when married men cheat
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
cheats read infidelity in marriage
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: อินเตอร์เน็ท, เด็ก, สุขภาพจิต, Internet, mental health, ภาวะติดอินเตอร์เน็ต, Internet Addiction, child, child psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000214

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต