เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการสำรวจความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: รัตน์ติกาล วาเพชร

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการสำรวจความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 124

รายละเอียด / Details:

ความภาคภูมิใจในตนเอง คือการรับรู้ความรู้สึก ความคิดที่บุคคลมีต่อตนเอง เห็นคุณค่าความสามารถของตนเอง มีความมั่นใจในการคิดตัดสินใจเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม สำหรับเด็กระดับมัธยมซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่น เป็นวัยที่กำลังค้นหาตนเอง ต้องการมีเพื่อน ต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคมนั้น ถ้าเด็กมีความภาคภูมิใจในตนเอง ก็สามารถที่จะปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปัญหาการติดยาเสพติดลดน้อยลง จากเหตุดังกล่าวนี้ ศูนย์สุขภาพจิตเขต 2 ร่วมกับจังหวัดสระบุรี จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสระบุรี วัตถุประสงค์ ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาถึงระดับความภาคภูมิใจของเด็กนักรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสระบุรีและนำผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและขยายผลในจังหวัดอื่นต่อไป โดยศึกษาในเด็กนักเรียนมัธยมศึกษา 13 โรงเรียนในเขตจังหวัดสระบุรี จำนวน 9,000 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบภถาม The Five Scale Test of Self - Esteem for Children ฉบับภาษาไทย (Thai FSC) จำนวน 60 ข้อ และข้อมูลส่วนตัวนักเรียนประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับชั้นเรียน และโรงเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ t-test และ ANOVA ผลการศึกษา พบว่า เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสระบุรีมีระดดับความภาคภูมิใจในตนเองอยู่ในระดับปานกลาง โดยโรงเรียนที่ศึกษาแตกต่างกันมีระดับความภาคภูมิใจในตนเองแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสำคัญที่ 0.05 และพพบว่าเด็กนักเรียนเพศชายและเพศหญิงมีระดับความภาคภูมิใจในตนเองไม่แตกต่างกัน ส่วนในระดับชั้นที่กำลังศึกษาพบว่าชั้นปีที่ศึกษา แตกต่างกันมีระดับความภาคภูมิใจในตนเองต่างกันอย่างมีระดับนัยสำคัญที่ 0.05
website cheat how often do women cheat on their husbands
how to spot a cheater women affair open
wife cheaters infidelity open
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
spy phone free download spyware mobile texting spyware
i cheated on my husband now what read i cheated on my
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult

Keywords: ความภาคภูมิใจในตนเอง, เด็ก, self-esteem, สุขภาพจิตเด็ก, วัยรุ่น, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000213

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต