เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการฝึกทักษะชีวิตต่อระดับความรู้สึกถึงคุณค่าในด้านตัวเองของเยาวชนกระทำผิดกฎหมายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนบ้านปรานีและบ้านอุเบกขา

 

ผู้วิจัย/Authors: สุพาณี เกตุเกล้าและคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการฝึกทักษะชีวิตต่อระดับความรู้สึกถึงคุณค่าในด้านตัวเองของเยาวชนกระทำผิดกฎหมายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนบ้านปรานีและบ้านอุเบกขา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 121

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ส่วนรวม โดยการสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองให้แก่เยาวชนกระทำผิดกฎหมายที่อยู่ในสถานพินิจเด็กและเยาวชน เครื่องมือที่ใช้ โปรแกรมการฝึกทักษะชีวิตที่สร้างขึ้นตามแนวทฤษฎีการสร้างทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตัวเองของ Barry K. Weinhold and Judy Hilferty และทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มของ William Schutz และ แบบวัดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองของโรเซนเบอร์ก (RSES) การเก็บรวบรวมข้อมูล นักศึกษาที่ผ่านหลักสูตร Peer Counseling Training 8 คน เป็นผู้ฝึกทักษะชีวิตให้กลุ่มตัวอย่างเป็นเวลา 2 เดือน โดยให้ทำแบบวัด RESS ก่อนและหลังการฝึก แล้วจึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์สถิติ SPSS แจกแจงความถี่ ห่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และทดสอบความแตกต่างด้วย t-test สรุปผลการศึกษา เยาวชนกระทำผิดกฎหมายหญิงมีคะแนนความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองหลังฝึกทักษะชีวิตไม่แตกต่างจากก่อนฝึก แต่เยาวชนชายหลังฝึกทักษะชีวิต มีคะแนนความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองสูงกว่าก่อนฝึก ข้อเสนอแนะ ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองของมนุษย์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มากระทบในช่วงเวลานั้น แต่ถ้ามีการส่งเสริมเป็นระยะ ก็อาจทำให้เกิดความมั่นคงภายในมาก พอที่จะเป็นบุคลิกภาพของคนได้จึงควรฝึกทักษะชีวิต และทบทวนการใช้ทักษะอย่างต่อเนื่อง
link husband cheated why women cheat on husbands
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
i want my girlfriend to cheat sigridw.com my virtual girlfriend cheats
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat

Keywords: ทักษะชีวิต, การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม, การพยาบาลจิตเวช, กิจกรรมการพยาบาล, ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเอง, เยาวชนกระทำผิดกฎหมาย เยาวชน ปรึกษา counseling

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000211

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต