เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การทดลองหาประสิทธิผลของคู่มือเทคนิคการครองชีวิตคู่

 

ผู้วิจัย/Authors: รจนา กุลรัตน์

ชื่อเรื่อง/Title: การทดลองหาประสิทธิผลของคู่มือเทคนิคการครองชีวิตคู่

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 120

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของคู่มือเทคนิคการครองชีวิตคู่ ในเรื่องความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการครองชีวิตคู่ และศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อคู่มือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นสตรีที่แต่งงานแล้วและอยู่กับสามี มีอายุไม่เกิน 50 ปี เป็นผู้ที่มีความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ 6 ปี และสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้คล่องแคล่ว จำนวน 60 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ เมื่อมีผู้สนใจติดต่อสมัครเข้ามาได้ทำการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด และส่งแบบทดสอบไปให้ตอบ เพื่อการวัดผลครั้งแรกก่อน เมื่อได้รับแบบทดสอบคืนมาจึงส่งคู่มือไปให้อ่าน หลังจากนั้น 1 เดือน จึงให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบทดสอบเพื่อการวัดผลครั้งที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมตรฐาน (Standard deviation) Dependent t-test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway anova) ผลของการวิจัย ได้ข้อสรุปดังนี้ 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก ร้อยละ 45 มีอายุ 30-39 ซึ่งมีจำนวนเท่า ๆ กับผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป รวมเป็นร้อยละ 90 ส่วนมากร้อยละ 51.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 35 มีอาชีพเป็นข้าราชการและรัฐวิสหกิจ ด้านรายได้ส่วนมากร้อยละ 36.7 มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,000-19999 บาทต่อเดือน ด้านปัญหาในการครองชีวิตคู่พบว่าร้อยละ 78.3 มีปัญหาในการครองชีวิตคู่ โดยพบว่าส่วนมากร้อยละ 73.3 มีปัญหาความขัดแย้งไม่เข้าใจกันในเรื่องต่างๆ รองลงมาร้อยละ 16.7 มีปัญหาการถูกนอกใจ 2. ความรู้เกี่ยวกับการครองชีวิตคู่ จากการพิจารณารายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ค่อนข้างมากทั้งก่อนทดลองและหลังทดลอง แต่ส่วนมากหลังทดลองมีความรู้มากกว่าก่อนทดลอง เมื่อแจกแจงระดับความรู้พบว่า หลังทดลองมีความรู้ระดับมาก มากกว่าก่อนทดลอง ร้อยละ 66.7 : 31.7 เมื่อเปรียบเทียบความรู้พบว่า หลังทดลองกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในการครองชีวิตคู่ มากกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 3. ทัศนคติต่อชีวิตคู่ จากการพิจารณารายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีทัศนคติที่ดีใกล้เคียงกัน ทั้งก่อนทดลองและหลังทดลอง เมื่อแจกแจงระดับทัศนคติพบว่า หลังทดลอง มีทัศนคติระดับดีมาก มากกว่าก่อนทดลอง ร้อยละ 73.3 : 43.3 เมื่อเปรียบเทียบ ทัศนคติพบว่า หลังทดลองกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อชีวิตคู่ดีกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 4. การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการครองชีวิตคู่ จากการพิจารณารายข้อพบว่า หลังทดลองกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกว่าก่อนทดลอง เมื่อแจกแจงระดับการปฏิบัติตนพบว่า หลังทดลองมีการปฏิบัติตนในระดับเหมาะสมมาก มากกว่าอนทดลอง ร้อยละ 41.7 : 25.0 เมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตนพบว่าหลังทดลองกลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 5. ความคิดเห็นต่อคู่มือเทคนิคการครองชีวิตคู่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก ร้อยละ 43.3 เห็นว่าคู่มืออยู่ในระดับดีมาก อีกร้อยละ 28.3 เห็นว่าดีปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มอายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกัน และในกลุ่มผู้มีปัญหากับผู้ไม่มีปัญหาพบว่า ความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน
website why people cheat in marriage wife cheaters
click here read here what is infidelity
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
cheaters click here read
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
reasons women cheat click how to cheat on wife
cheats women cheat infidelity in marriage
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: สุขภาพจิต, คู่มือ, เทคนิคการครองชีวิตคู่, ชีวิตคู่, Marital Technigues, marital technigues, mental health family

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000210

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต