เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: อัตมโนทัศน์ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุวัดป่าแสนอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: สุดารัตน์ พุฒพิมพ์

ชื่อเรื่อง/Title: อัตมโนทัศน์ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุวัดป่าแสนอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ 2545 พ.ศ 2545

รายละเอียด / Details:

ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลต่ออัตมโนทัศน์ของผู้สูงอายุ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตมโนทัศน์ของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้สูงอายุซึ่งเป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุวัดป่าแสนอุดม จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 176 คน รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม 2545 ถึงเดือนเมษายน 2545 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 2) แบบวัดอัตโนทัศน์ซึ่งดัดแปลงมาจากของลำเนาว์ เรืองยศ (2535) ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและทดสอบความเชื่อมั่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 60.23 มีอัตโนทัศน์โดยรวมในทางบวก และร้อยละ 39.77 มีอัตโนทัศน์โดยรวมในทางลบ สำหรับองค์ประกอบของอัตโนทัศน์พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอัตโนทัศน์ในทางบวกทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ร้อยละ 52.84 ด้านจิตใจ ร้อยละ 61.36 และด้านสังคม ร้อยละ 86.36 ผลการศึกษานี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน เพื่อคงไว้ซึ่งอัตโนทัศน์ในทางบวกด้านจิตใจและสังคมของผู้สูงอายุ และจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมอัตโนทัศน์ในทางบวกด้านร่างกายให้มากขึ้น
My wife cheated on me click all wives cheat
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
married looking to cheat link how can people cheat
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
erotic sex adult stories fiction free open tamil sex stories readable

Keywords: อัตมโนทัศน์, ผู้สูงอายุ, วัดป่าแสนอุดม จังหวัดอุบลราชธานี, elderly

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Code: 00021

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย