เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการเข้าค่ายพุทธธรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ที่มีต่อจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2

 

ผู้วิจัย/Authors: ณัฐพงศ์ เชื้อสระคู

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการเข้าค่ายพุทธธรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ที่มีต่อจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 119

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเข้าค่ายพุทธธรรมเฉลิมพระเกียรติ 71 พรรษา และเพื่อเปรียบเทียบจริยธรรมของนักเรียนก่อนเข้าค่ายและภายหลังการเข้าค่าย 1 สัปดาห์ และ 1 เดือน ตามลำดับ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 400 คน ซึ่งมีคะแนนจริยธรรม สูง กลาง ต่ำ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมเข้าค่ายพุทธธรรม และแบบสอบถามจัดจริยธรรมของอารมณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ที -เทสท์ (T-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนที่เข้าค่ายพุทธธรรม ภายหลังการเข้าค่ายพบว่า มีจริยธรรมทางด้านความรับผิดชอบ ด้านความมีวินัยในตนเอง ด้านความซื่อสัตย์ ด้านการพึ่งพาตนเอง ด้านความขยันหมั่นเพียร และด้านความเสียสละ แตกต่างจากก่อนการทดอลง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. นักเรียนที่เข้าค่ายพุทธธรรม ภายหลังการเข้าค่าย 1 สัปดาห์ และ 1 เดือน มีจริยธรรมแตกต่างจากก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาที่คะแนนจริยธรรม พบว่า นักเรียนที่เข้าค่ายพุทธธรรมทั้ง กลุ่มสูง กลุ่มกลาง และกลุ่มต่ำ มีคะแนนจริยธรรม เพิ่มมากขึ้นทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความมีวินัยในตนเอง ด้านความซื่อสัตย์ ด้านการพึ่งพาตนเอง ด้านความขยันหมั่นเพียร และด้านความเสียสละ หลังจากการเข้าค่าย 1 สัปดาห์ และ 1 เดือน ทั้ง 3 กลุ่ม จากการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่า การเข้าค่ายพุทธธรรม เป็นวิธีที่สามารถพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
link unfaithful husband why women cheat on husbands
My wife cheated on me click all wives cheat
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
free abortion pill read when to get abortion
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
free std testing dallas std pictures and symptoms chlamydia throat
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
looking to cheat cheat on my wife my husband cheated on me
cheats women cheat infidelity in marriage
erotic stories images violent sex adult diaper lover stories boys suck boys dick sex stories

Keywords: ค่ายพุทธธรรม, ค่าย, นักเรียน, จริยธรรม, ค่ายพุทธธรรมเฉลิมพระเกียรติ 71 พรรษา, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000209

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต