เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประสิทธิผลของการเผยแพร่ความรู้ เทคนิค วิธีการคลายเครียดด้วยตนเองในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: เพ็ญศิริ สมใจ

ชื่อเรื่อง/Title: ประสิทธิผลของการเผยแพร่ความรู้ เทคนิค วิธีการคลายเครียดด้วยตนเองในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 118

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตุผล ตามกรอบแนวคิดของการปฏิรูประบบสุขภาพ สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะหรือภาวะที่มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ คำของสุขภาพแบ่งได้เป็น สุขภาพของครอบครัว สุขภาพของชุมชน สุขภาพของสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของผู้ประกอบแต่ละอาชีพ โดยมีเป้าหมายอขงการปฏิรูประบบสุขภาพ คือทุกคนดูแลสุขภาพได้ ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมถือว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพที่มีความเครียดสูง เพื่อให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว คณะอนุกรรมการคลายเครียดจึงได้จัดทำโครงการประสิทธิผลการเผยแพร่ความรู้ เทคนิควิธีการคลายเครียดด้วยจนเองในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการรอซ่อมสุขภาพเสีย มาสู่การรุกเพื่อสร้างสุขภาพดี วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น และเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการคลายเครียดฝในโรงงานอุตสหกรรม วิธีการศึกษา 1. เผยแพร่ความรู้ เทคนิค วิธีการคลายเครียดด้วยตนเองแก่ตัวแทนผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 50 โรงงานๆ ละ 1 คน 2. ประเมินประสิทธิผลของการเผยแพร่ความรู้ในระยะ 3 เดือน และ 6 เดือน การประเมินผล ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมมีความรู้ในการจัดการกับความเครียดและมีการจัดตั้งเครือข่ายผู้ให้บริการคลายเครียดอย่างเป็นรูปธรรม
website link wife cheaters
unfaithful spouse cheat husband
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
how to spot a cheater women affair open
why men have affairs redirect redirect
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs

Keywords: สุขภาพจิต, คลายเครียด, เครียด, เทคนิคการคลายเครียด, mental health, stress, relaxation tecnique

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000208

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต