เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเฝ้าระวังดูแลทางสังคม จิตใจ ผู้มีปัญหาซึมเศร้าในโรงพยาบาลส่องดาว

 

ผู้วิจัย/Authors: ทีมสุขภาพจิตโรงพยาบาลส่องดาว

ชื่อเรื่อง/Title: การเฝ้าระวังดูแลทางสังคม จิตใจ ผู้มีปัญหาซึมเศร้าในโรงพยาบาลส่องดาว

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 114

รายละเอียด / Details:

การดูแลทางสังคมจิตใจ เป็นบริการที่บุคลากรสาธารณสุขต้องดูแลควบคู่กับการดูแลโรคทางกาย โรงพยาบาลส่องดาวได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังและดูแลทางสังคม จิตใจ ผู้มีปัญหาซึมเศร้าในโรงพยาบาลส่องดาวขึ้น วัตถุประสงคื 1. เพื่อประเมินภาวะซึมเศร้าในเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่องดาวและผู้รับบริการ 2. เพื่อให้ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าได้รับการช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม ผลที่ได้รับ 1. เจ้าหน้าที่ที่มีภาวะซึมเศร้าได้รับการช่วยเหลือ และมีกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป 2. ผู้รับบริการที่มีภาวะซึมเศร้าได้รับการช่วยเหลือ สามารถแก้ปัญหาตามความเหมาะสมด้วยตนเองได้ และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้ตามปกติ สรุปและข้อเสนอแนะ 1. พบว่าเจ้าหน้าที่มีภาวะซึมเศร้าเล็กน้อย สาเหตุจากการปฏิบัติงานเมื่อให้คำปรึกษามีกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไปตามปกติ 2. พบผู้รับบริการที่มีความเศร้าเล็กน้อยมากกว่าผู้รับบริการที่มีความเศร้ารุนแรง และผู้รับบริการที่มีความเศร้าเล็กน้อยถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสม จะทำให้มีภาวะซึมเศร้าที่รุนแรงได้ 3. พบว่าผู้รับบริการเพศชายจะมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าเพศหญิง และเพศชายมีความรุนแรงต่อความเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตายมากกว่าเพศหญิง ช่วงอายที่พบ 20-50 ปี อาชีพทำนา การศึกษาชั้นประถมปีที่ 6 สถานภาพสมรสหย่าร้างจะพบมาก สาเหตุส่วนใหญ่จากโรคเรื้อรัง, โรคร้ายแรง 4. ผู้รับบริการส่วนมากหลังจากทีมสุขภาพจิตให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมมีอาการดีขึ้น มีผู้รับบริการจำนวน 2 ราย ที่ยังเฝ้าระวังและติดตามเยี่ยมบ้านทุก 1 เดือน เนื่องจากเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายซ้ำ 5. ควรจะมีการเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าในสถานบริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องในกลุ่มปกติให้อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความเศร้าปกติตลอดไป และการค้นพบผู้ป่วยในระยะแรกและญาติตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลต่อที่บ้าน จะช่วยให้ผู้ป่วยหายจากโรคซึมเศร้าได้เร็วขึ้น
read go married and want to cheat
cheaters click here read
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
i want to cheat on my girlfriend open will my girlfriend cheat
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
would my boyfriend cheat dream that i cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men

Keywords: ซึมเศร้า, การเฝ้าระวังดูแลทางสังคมจิตใจ, ภาวะซึมเศร้า, ซึม, โรงพยาบาลส่องดาว, การพยาบาลจิตเวช, depress, depression

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000205

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต