เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยเสี่ยงของการแก้ปัญหาสุขภาพจิตในสตรีที่แต่งงานแล้ว ที่มารับบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร

 

ผู้วิจัย/Authors: สุภัทรา วงศ์คำ

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยเสี่ยงของการแก้ปัญหาสุขภาพจิตในสตรีที่แต่งงานแล้ว ที่มารับบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 113

รายละเอียด / Details:

ปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญและส่งผลกระทบที่รุนแรงดังนั้น การที่ทราบถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวย่อมสามารถป้องกันไม่ให้สตรีที่แต่งงานแล้วเกิดปัญหาสุขภาพจิต การวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดของนิวแมน เพื่อศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในสตรีที่แต่งงานแล้วที่มารับบริการในศูนย์บริการสาธารณสุข โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 242 ราย (กลุ่มศึกษา 112 ราย เป็นสตรีที่แต่งงานแล้วมารับบริการในคลินิกสุขภาพจิต ศูนย์บริการสาธารณสุข และกลุ่มควบคุม 130 ราย เป็นสตรีที่แต่งงานแล้วที่มารับบริการอื่นในศูนญ์ฯเดี่ยวกัน) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงและใช้แบบสัมภาษณ์ จำนวน 6 ชุด ผลการวิจัย พบว่า อายุ ความรู้สึกคุณค่าในตนเอง สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส และการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการเกิดปัญหาสุขภาพจิตโดยอายุยิ่งมากขึ้นยิ่งเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตสูง สตรีที่มีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองต่ำเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตมากกว่าสตรีที่มีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูง เป็น 11.71 เท่า ในสตรีที่มีสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสที่ไม่ดี มีโอกาสเสี่ยงเป็น 2.48 เท่า ของสตรีที่มีสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสที่ดี สตรีที่มีการสนับสนุนทางสังคมน้อยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตมากกว่าสตรีที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมมาก ส่วนการปรับตัวแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์สูงและมุ่งแก้ไขปัญหาต่ำ เป็นปัจจัยที่ป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในสตรีที่แต่งงานแล้ว จากการวิจัยพบว่า อายุ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และการสนับสนุนทางสังคมเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในสตรีที่แต่งงานแล้ว พยาบาลควรใส่ใจเป็นพิเศษในกลุ่มสตรีที่มีอายุมาก มีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองต่ำ สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสที่ไม่ดี และได้รับการสนับสนุนทางสังคมที่น้อย ควรส่งเสริมให้สตรีนั้นมีการสนับสนุนจากเครือข่ายและชุมชน เพิ่มความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และให้คำปรึกษาเรื่องสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
meet to cheat go why women cheat
my husband cheated femchoice.org dating for married people
i want my girlfriend to cheat sigridw.com my virtual girlfriend cheats
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
why do husband cheat blog.jrmissworld.com when married men cheat
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
horny sex stories read reading sex stories
dating for married tracyawheeler.com meet to cheat

Keywords: สุขภาพจิต, สตรีที่แต่งงาน, สตรี, สมรส, mental health, ปัจจัยเสี่ยง, ปัญหาสุขภาพจิต, mental health problem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000204

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต