เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาการสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: พรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาการสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 112

รายละเอียด / Details:

ผู้สูงอายุเป็นประชากรกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญและมีกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้น นอกจากนี้จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมในด้านการดุแล รวมทั้งภาระในการเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น ดังนั้นการให้ความช่วยเหลือเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ ได้คือ การได้รับการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ และเป็นตัวแปรหนึ่งที่สบ่งถึงภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุได้ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการได้รับการสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุและเปรียบเทียบการสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป มีภูมิลำเนาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบหลายขั้น (Multistage Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 115 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป และแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมด้านต่าง ๆ 5 ด้านคือ การได้รับการตอบสนองความต้องการด้านอารมณ์ การยอมรับและเห็นคุณค่า การมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การช่วยเหลือด้านการเงิน สิ่งของ แรงงาน และการได้รับความช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมารตฐาน สถิติค่าที และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว สรุปผลการวิจัย พบว่า 1. ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมระดับมาก ในด้านการยอมรับ ด้านอารมณ์ ด้ารนการมีส่วนร่วม และด้านข้อมูลข่าวสาร ส่วนด้านการเงิน ส่างของและบริการ ได้รับการสนับสนุนทางด้านสังคมในระดับปานกลาง 2. ผู้สูงอายุที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านสถานภาพสมรส ความเพียงพอของรายได้ ระดับการศึกษาและการเข้าแนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่แตกต่างกันได้รับการสนับสนุนทางด้านสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนผู้สูงอายุที่มีเพศ อายุ และลักษณะการอยู่อาศัยที่แตกต่างกัน ได้รับการสนับสนุนทางสังคมไม่แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะ จากผลการศึกษาสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการดำเนินนโยบาย เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการแก่ผู้สูงอายุให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้สุงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุต่อไป
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
click here read here what is infidelity
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
i cheated on my husband now what faithwalker.org i cheated on my
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
looking to cheat cheat on my wife my husband cheated on me
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs

Keywords: ผู้สูงอายุ, สูขภาพจิต, การสนับสนุนทางสังคม, ครอบครัว, ชุมชน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000203

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต