เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: บุญพา ณ นคร

ชื่อเรื่อง/Title: พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 111

รายละเอียด / Details:

ในปัจจุบันมีความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลให้ประชากรมีอัตราการตายลดลง อายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ทำให้สัดส่วนผู้สูงอายุมีมากขึ้น และวัยสูงอายุเป็นวัยที่ต้องประสบปัญหาต่างๆ มากมาย อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ มีผลให้ผู้สูงอายุต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ถ้าไม่สามารถปรับตัวได้ก็จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาได้ วิธีแก้ไขเพื่อชลอความเสื่อมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งคือ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีภูมิลำเนาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีหลายขั้นตอน (Multistage sampling) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากการวิเคราะห์อำนาจ (Power analysis) ได้กลุ่มตัวอย่าง 200 ราย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลและแบบวัดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่น .91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตโดยรวมอยู่ในระดับ พอใช้ (X=2.41,SD. = .46) โดยที่ด้านการจัดการกับความเครียดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X=2.76, SD.=.57) และกิจกรรมทางด้านร่างกายมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (X=1.96,SD=.65) ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพจิตในด้านกิจกรรมด้านร่างกายในระดับต่ำ จึงควรมีการพัฒนาบทบาทของบุคลากรทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง ญาติของผู้ดูแลผู้สูงอายุ เครือข่ายทางสังคมเพื่อจัดกิจกรรมให้เหมาะสม ส่งเสริมแนะนำวิธีปฏิบัติกิจกรรมที่จะส่งเสริมสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ และสนับสนุนให้ผู้สุงอายุได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ปฏิบัติดีอยู่แล้วและให้ปฏิบัติต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
click here cheat on husband what is infidelity
husbands who cheat click why wifes cheat
spy phone apps android go spyware for android phone
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
dating for married how women cheat meet to cheat

Keywords: พฤติกรรม, ผู้สูงอายุ, สูขภาพจิต, พฤติกรรม, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000202

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต