เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลการปรึกษาเรื่องเพศต่อการเพิ่มความพึงพอใจทางเพศของผู้ป่วยเบาหวานชาย

 

ผู้วิจัย/Authors: ไชยยันต์ สุขบาล

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการปรึกษาเรื่องเพศต่อการเพิ่มความพึงพอใจทางเพศของผู้ป่วยเบาหวานชาย

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 116

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการปรึกษาเรื่องเพศ ที่มีต่อการเพิ่มความพึงพอใจทางเพศของผู้ป่วยเบาหวานชาย กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ป่วยเบาหวานชายที่เข้ารับการรักษาที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ในปี 2543 ที่มีความบกพร่องทางเพศ จำนวน 20 คน จากผู้ป่วยเบาหวานชายจำนวน 130 คน ที่ผ่านการทดสอบด้วยแบบวัดความบกพร่องทางเพศที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองแล้วพบว่ามีความบกพร่องทางเพศ สุ่มเป็นแบบกลุ่มทดลอง 10 คน กลุ่มควบคุม 10 คน กลุ่มทดลองได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาบบรายกลุ่ม 7 ครั้ง และทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมผ่านการทดสอบคงวามพึงพอใจทางเพศ ก่อนและหลังการทดลอง ดดยใช้แบบวัดความพึงพอใจทางเพศที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง สถิติที่ใช้คือค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยค่าที ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดสอบมีคะแนนความพึงพอใจทางเพศหลังการทดลองสูงกว่าการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p<.01) และกลุ่มทดลองมีคะแนนความพึงพอใจทางเพศภายหลังการทดลอง สูงกว่ากลุ่มคงบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.01) ส่วนกลุ่มควบคุมมีคะแนนความพึงพอใจทางเพศก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน จากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าวิธีการให้การปรึกษาเรื่องเพศแบบกลุ่มและแบบรายบุคคล เป็นวิธีการที่สามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจทางเพศ ให้ผู้ป่วยเบาหวานชายที่มีความบกพร่องทางเพศได้
wife cheaters infidelity open
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
i cheated on my husband now what faithwalker.org i cheated on my
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
women looking to cheat link when a husband cheats
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
lesbian sex stories click sex stories sites

Keywords: การปรึกษา, การให้การปรึกษา, ปรึกษา, กิจกรรมพยาบาล, การปรึกษาเชิงจิตวิทยา, การพยาบาลจิตเวช, ผู้ป่วยเบาหวานชาย, เพศ, ความพึงพอใจทางเพศ, counseling, sex counseling

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000037

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต