เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสำนึกในคุณค่าแห่งตนของวัยรุ่น

 

ผู้วิจัย/Authors: อุทัยวรรณ พิทักษ์วรพันธ์

ชื่อเรื่อง/Title: ความสำนึกในคุณค่าแห่งตนของวัยรุ่น

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ 2545

รายละเอียด / Details:

ความสำนึกในคุณค่าแห่งตนของวัยรุ่นเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเอื้อให้วัยรุ่นมีอารมณ์ที่มั่นคง ส่งผลให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม การศึกษาเชีงพรรณาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสำนึกในคุณค่าแห่งตนของวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างจำนวน 428 คน คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทุกชั้นของโรงเรียนรัฐบาลแบบสหศึกษาขนาดใหญ่ จำนวน 3 แห่ง ในจังหวัดตาก เครื่องมือที่ใช้ศึกษาเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล และความสำนึกในคุณค่าแห่งตนที่ดัดแปลงโดยสุกัญญา พีระวรรณกุล (2541) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ.94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ความสำนึกในคุณค่าแห่งตนของวัยรุ่นอยู่ในระดับปานกลาง (X=29.52, SD=7.03) ผลการศึกษาครั้งนี้ นำไปใช้เป็นข้อมูลในการเสริมสร้างความสำนึกในคุณค่าแห่งตนของวัยรุ่นที่มีความสำนึกในคุณค่าแห่งตนต่ำให้สูงขึ้น
married affairs sites wife cheated why do wifes cheat
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
did my girlfriend cheat site i want my girlfriend to cheat on me
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
looking to cheat click my husband cheated on me

Keywords: วัยรุ่น, คุณค่าในตนเอง, สุขภาพจิต, adolescence, adolescent, mental health,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Code: 0002

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย