เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนครพนม

 

ผู้วิจัย/Authors: สมจิตต์ ลุประสงค์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนครพนม

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 109

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังวัดนครพนมโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 746 คน ด้วยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยใช้แบบประเมินคุถภาพชีวิตที่พัฒนาโดยกรมสุขภาพจิต ฉบับ 26 ข้อ เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.8 เพศชาย ร้อยละ 47.8 อายุระหว่าง 40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.7 โดยมีอายุเฉลี่ย 40-37 ปี ส่วนมากสมรสแล้ว ร้อยละ 73.3 มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมฯ คิดเป็นร้อยละ 45.8 เกือยทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 97.1 อาชีพหลักเป็นชาวนา ร้อยละ 56.5 รายได้ของครอบครัวโดยเฉลี่ย 2,900 บาท/ปี ส่วนใหญ่อาศัยอยู่นอกเขตสุขาภิบาล และเกือบทั้งหมดอาศัยอยู่กับครอบครัว ร้อยละ 66.8 มีคุณภาพชีวิต โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีเพียงร้อยละ 1.6 ที่มีคุณภาพชีวิตในระดับไม่ดี คุณภาพชีวิตด้านจิตใจอยู่ในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 38.7 ด้านสุขภาพกายโดยส่วนใหญ่ มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 32.9 ด้านสัมพันธภาพทางสังคมมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี ร้อยละ 47.6 คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 40.6 ส่วนด้านเศรษฐกิจและบริการสาธารณสุขอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 56.2) และดี (ร้อยละ 37.5) ตามลำดับ การวิจัยครั้งนี้พบว่า คุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดนครพนมอยู่ในระดับปานกลางและดี แม้จะมีรายได้ที่น้อยโดยเฉพาะในเรื่องของสัมพันธภาพทางสังคมซึ่งป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนเมื่อต้องประสบกับปัญหาต่างๆ นั้น อยู่ในระดับที่ดี ส่วนคุณภาพชีวิตด้านจิตใจนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งในฐานะของผู้ให้การดูแลด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ควรดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่ดี เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
website link wife cheaters
married affairs sites online why do wifes cheat
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
watching my girlfriend cheat click my girlfriend cheated on me with my best friend
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
reasons women cheat cheat on husband how to cheat on wife
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: สุขภาพจิต, คุณภาพชีวิต, แบบประเมิน, mental health, quality of life

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000199

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต