เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: กระบวนการปรับตัวของภรรยาผู้ป่วยจิตเภท

 

ผู้วิจัย/Authors: สุพัตรา ทองคุณ

ชื่อเรื่อง/Title: กระบวนการปรับตัวของภรรยาผู้ป่วยจิตเภท

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 107

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มีวัตถุปประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการปรับตัวของภรรยาผู้ป่วยจิตเภท สถานที่ศึกษาคือโรงพยาบาลจิตเวชนครพนม จังหวัดนครพนม ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นภรรยาของผู้ป่วยจิตเภทซึ่งมารับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม จำนวน 17 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เครื่องมือที่มช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ตัวผู้วิจัย แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของภรรยาผู้ป่วยจิตเภท และแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกกกระบวนการปรับตัวของผ็ให้ข้อมูลหลักวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา มีการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า กระบวนการปรับตัวของภรรยาผู้ป่วยจิตเภทแบ่งเป็น 3 ระยะได้แก่ ระยะที่ 1 ทำความเข้าใจกับการเจ็บป่วยของสามี ภรรยาผู้ป่วยจิตเภทจะพยายามทำความเข้าใจกับความผิดปกติทางจิตของสามี แสวงหาความช่วยเหลือจากญาติและคนในชุมชน เปลี่ยนบทบาทเป็นผู้นำครอบครัว ต้องระวังตัวเอง ต้องเอาใจสามี ใช้แหล่งช่วยเหลือในเครือญาติ ดูแลตนเองเมื่อเกิดความเครียด โดยแสวงหากำลังใจ การระบายความรู้สึกและคิดว่าเป็นกรรมเป็นเวร ระยะที่2 ระยะแห่งการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ ภรรยาผู้ป่วยจิตเภทจะเรียนรู้วิธีการดู้แลที่เหมาะสมจากประสบการณ์ เรียนรู้วิธีการดูแลตนเองเมื่อเกิดความเครียด โดยปรับวิธีคิด ยึดหลักคำสอนทางพุทธศาสนา และหากิจกรรมเบี่ยงเบนความสนใจ ปรับความสัมพันธ์ทางเพศ โดยปรับใจยอมรับว่าสามีป่วยและอยู่แบบพี่ชาย น้องสาว รวมทั้งจัดการกับครอบครัวต่อไปวันๆ ตามมีตามเกิดและปรับวิธีการใช้จ่าย ระยะที่ 3 ระยะแห่งการตัดสินใจเลือกทางเดินให้ชีวิต ภรรยาผู้ป่วยจิตเภทบางราย ตัดสินใจจะอยู่ดู้แลสามีจนกว่าจะตายจากกันบางรายอยุ่เพื่อรอวันแยกทาง บางรายครอบครัวล่มสลาย ดูแลตนเองเมื่อเกิดความเครียดโดยการทำใจ แสวงหาความช่วยเหลือจากบุคลากรสาธารณสุข และฝากความหวังไว้ที่บุตร ปรับความสัมพันธ์ทางเพศ โดยยอมมีเพศสัมพันธ์ แต่อดกลั้นทรมานใจ
click here read here what is infidelity
why men have affairs website married men who cheat with men
married affairs sites wife cheated why do wifes cheat
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
watching my girlfriend cheat click my girlfriend cheated on me with my best friend
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
little sex stories adult fetish stories vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: ผู้ป่วยจิตเภท, ผู้ป่วยโรคจิต, จิตเภท, การปรับตัวของภรรยาผู้ป่วยจิตเภท, schizophrenia, schizo

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000197

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต