เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตเด็กด้อยโอกาส

 

ผู้วิจัย/Authors: สุภาวดี นวลมณี

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตเด็กด้อยโอกาส

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 106

รายละเอียด / Details:

จากการศึกษาปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาการดูแลเด็กในสถานพินิจและคุ้มคร้องเด็กและเยาวชนทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2544 พบว่าเด็กและเยาวชนมีปัญหาสุขภาพจิตในหลายๆด้าน ส่วนหนึ่งมีความรู้สึกไร้ค่า สังคมรังเกียจ ไม่มีเป้าหมายในชีวิต อยู่ไปวันๆ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมต่ำ การควบคุมอารมณ์ตนเองได้น้อย มักคิดเข้าข้างตนเองเป็นหลัก มีอารมณ์ไม่สมวัย ต่อต้านสังคม และไม่ไว้วางใจใคร ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการเสริมในการเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆ ขณะเดียวกันก็พบผู้ดูแลเด็กยังขาดทักษะในการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสม มีทัศนคติต่อเด็กในเชิงลบ คือมองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กนั้นแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้นไม่ได้ ประกอบกับผู้ดูแลเด็กขาดแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาเด็ก ผู้วิจัยจึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตของเด็กขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการพัฒนาเด็กสามารถนำไปเป็นแนวทางในการฝึกอบรมเด็ก เพื่อให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดี มีความรู้สึกต่อตนเองและบุคคลรอบข้างดีขึ้น มีความรู้สึกว่าตนเองมีค่าเกิดความภาคภูมใจในตนเอง มัการแสดงอารมณ์ที่เหมาะสมและมีความพร้อมในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพต่อไป และเพื่อให้ทราบถึงสัมฤทธิ์ผลของการใช้คู่มือดังกล่างเพื่อพัฒนาเด็ก ผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยแบบกึ่งทดลองเพื่อประเมินประสิทธิผลของการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมเพื่อการเตรียมความพร้อมและสร้างสัมพันธภาพ 30 กิจกรรม กิจกรรมเพื่อพัฒนาความมีคุณค่าในตนเอง 28 กิจกรรม และกิจกรรมเพื่อการแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 5 กิจกรรม ได้ดำเนินการวิจัยโดยแบ่งเด็กเป็นกลุ่มควบคุม ซึ่งในการทดลองได้ให้เด็กเข้ารับการฝึกอบรมแผนกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 63 กิจกรรม เป็นเวลา 15 วัน และได้ประเมินคว่ามรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทั้งในระยะก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง 2 กลุ่ม และทำผลการทดสอบทั้ง 2 กลุ่มเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิผลของการทำกิจกรรมตลอดจนความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรม โดยให้ดำเนินการประชุมกลุ่มผู้ดูแลเด็ก และเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำข้อมูลประกอบการปรับปรุงแกก้ไขและพัฒนาคู่มือให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาต่อไป ผลการศึกษา จากผลประเมินคว่ามรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของเด็กกลุ่มทดลองพบว่า เด็กมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงขึ้น มีทัศนคติต่อสังคมและเพื่อนที่ดีขึ้น มีการควบคุมตนเองดีขึ้น รู้สึกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นมีความรับผิดชอบดีขึ้น มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มากขึ้น การตัดสินใจแก้ปัญหาดีขึ้น มีสัทพันธภาพกับบุคคลอื่นดีขึ้น มีความรู้สึกภูมิใจในตนเอง และพอใจในชีวิตที่เป็นอยู่ โดยทุกประเด็นแตกต่างจากเด็กในกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เด็กมีความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้คือ รู้สึกได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมทำให้กล้าแสดงออก ได้ความรู้ดีอยากให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้รูจักวางแผนชีวิต และการแก้ไขปัญหา การดำรงชีวิตในอนาคต เป็นแสงนำทางชีวิตให้เกิดความคิดที่ดีๆ เหมือนอยู่ในโรงเรียนอีกครั้ง ผู้ดูแลเด็กมีทัศนคติต่อการจัดกิจกรรมว่า ทำให้เข้าใจแนวทางการพัฒนาเด็กอย่างเป็นขั้นเป็นตอน การพัฒนากิจกรรมการให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ทำให้เข้าใจแนวทางการพัฒนาเด็กอย่างเป็นขั้นเป็นตอน การพัฒนากิจกรรมการให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ อยากให้นำคู่มือดังกล่าว เผยแพร่ให้ผู้ดูเด็กทุกแห่งได้ใช้เป็นแนวทางในการดูแลเด็กต่อไป
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
most women cheat women affair married men cheat
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: คู่มือ, การจัดกิจกรรม, สุขภาพจิต, เด็กด้อยโอกาส, เยาวชน, ปัญหาสุขภาพจิต, mental health, child

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000196

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต