เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการใช้โปรแกรมฝึกทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อการสื่อสารในครอบครัวที่มีบุตรวัยรุ่น

 

ผู้วิจัย/Authors: ชินานาฏ จิตตารมย์

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการใช้โปรแกรมฝึกทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อการสื่อสารในครอบครัวที่มีบุตรวัยรุ่น

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 104

รายละเอียด / Details:

การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมกันของมนุษย์โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันของบุคคลในครอบครัว การเปลี่ยนแปลงช่วงหนึ่งที่สำคัญของครอบครัว คือ ช่วงที่มีบุตรวัยรุ่น ปัญหาความขัดแย้งไม่เข้าใจกันมักเกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อสึกษาผลของการใช้โปรแกรมฝึกทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อการสื่อสารในครอบครัวที่มีบุตรวัยรุ่นโดยใช้การวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองและนักเรียนวัยรุ่นที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนท่าอุแทพิยา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 22 ครอบครัว (44 คน) แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองกลุ่มละ 11 ครอบครัว (22 คน) กลุ่มควบคุมได้รับคู่มือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในครอบครัวไปศึกษาด้วยตนเองคนละ 1 เล่ม ส่วนกลุ่มทดลองได้รับคู่มือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในครอบครัวร่วมกับการใช้โปรแกรมฝึกทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในครอบครัว เก็บข้อมูลก่อนการทดลอง หลังการทดลองทันทีและหลังการทดลอง 2 สัปดาห์วิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการสื่อสาร ภายหลังการทดลองทันที หลังการทดลอง 2 สัปดาห์ ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ด้วยสถิติทดสอบที (Independent t-test) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในครอบครัว หลังการทดลองทันที สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังการทดลอง 2 สัปดาห์ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในครอบครัว หลังการทดลองทันทีและหลังการทดลอง 2 สัปดาห์ สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .001 ตามลำดับ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้พยาบาลจิตเวชและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวที่มีประสิทธิภาพในครอบครัวไปใช้ เพื่อฝึกทักษะการสื่อสาร อันเป็นการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง
wife cheaters website open
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat

Keywords: การสื่อสาร, ทักษะการสื่อสาร, การสื่อสารในครอบครัว, วัยรุ่น, ครอบครัว

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000194

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต