เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: กลไกทางจิตและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของเยาวชนที่ถูกจับเนื่องจากเสพยาบ้า

 

ผู้วิจัย/Authors: พิชิตพงษ์ อริยะวงศ์

ชื่อเรื่อง/Title: กลไกทางจิตและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของเยาวชนที่ถูกจับเนื่องจากเสพยาบ้า

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 103

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตุผล ปัจจุบันการเสพยาบ้าเป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญมากที่สุดของประเทศและทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาหลายด้านและทำลายทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ในกลุ่มเยาวชนที่เสพยาบ้ามีจำนวนกนึ่งที่ถูกจับและถูกส่งมาสถานพินิจฯ เยาวชนกลุ่มนี้มีปัญหาหลายด้านรุนแรงกว่าเยาวชนทั่วไป งานศึกษาวิจัยในเยาวชนกลุ่มนี้มีน้อยและที่มีเป็นการศึกษาด้านประชากรและสังคม ผู้วิจัยต้องการศึกษาด้านจิตใจโดยเฉพาะการใช้กลไกทางจิตและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองซึ่งยังไม่มีผู้ศึกษาวิจัย และคาดว่าผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการป้องกันแก้ไขรักษาฟื้นฟูกลุ่มเยาวชนที่เสพยาบ้า วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้กลไกทางจิตและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของเยาวชนที่ถูกจับเนื่องจากเสพยาบ้า ขอบเขตการวิจัย เยาวชนที่ถูกจับครั้งแรกเนื่องจากเสพยาบ้าที่โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2544 ระเบียบวิธีวิจัย 1. ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 50 คน 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบทดสอบกลไกทางจิต Defense Style Questionnaire-40 ฉบับภาษาไทย (DSQ-40) และแบบสอบถาม The Five-Scale Test of Self-Esteem for Children ฉบับภาษาไทย (FSC) 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์ การทำแบบทดสอบ 4. การวิเคราะห์ข้อมูล แจกแจงความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มควบคุมโดย Independent sample-t-test สรุปผลการวิจัย กลุ่มเยาวชนฯ ใช้กลไกทางจิตชนิดไม่บรรลุภาวะมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ มีแนวโน้มการใช้กลไกทางจิตแบบโรคประสาทมากกว่า และมีการใช้กลไกทางจิตแบบที่บรรลุวุฒิภาวะน้อยกว่า ดดยเฉพาะกลไก Anticipation ที่น้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ กลุ่มเยาวชฯ มีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองต่ำกว่าทั้งคะแนนรวมและ subscale ทุกด้าน
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated

Keywords: ยาบ้า, ยาเสพติด, บุคลิกภาพ, แอเฟตามีน, สารเสพติด, คดี, self esteem, amphetamine, Amphetamine

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000193

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต