เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สถานการณ์รักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชตามการรับรู้ของครอบครัว

 

ผู้วิจัย/Authors: มนตรี อมรพิเชษฐ์กุล

ชื่อเรื่อง/Title: สถานการณ์รักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชตามการรับรู้ของครอบครัว

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 111-113

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช 2. เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวผู้ป่วยจิตเวช 3. เพื่อศึกษาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลจิตเวช ผลที่ได้ 1. สถานการณ์ด้านพฤติกรรมแสวงหาการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชของครอบครัว ในขั้นการรับรู้อาการผิดปกติ พบว่า ร้อยละ 64-9 ญาติรับรู้ด้วยการสังเกตพบด้วยตนเอง และลักษณะอาการผิดปกติที่พบ ร้อยละ 53.4 เป็นเรื่องความคิดและพฤติกรรมทีผิดไปจากชีวิตประจำวันในขั้นการให้ความหมายและสาเหตุ ร้อยละ 80.2 ให้ความหมายว่าป่วยเป็นโรคจิต และร้อยละ 52.7 มีสาเหตุจากสารเสพติดในขั้นปรึกษาปัญหา ร้อยละ 58.8 ปรึกษาปัญหากับผู้อื่น โดยร้อยละ 32.8 ปรึกษากับเครือญาติ ส่วนเรื่องที่ปรึกษา ร้อยละ 48.9 เป็นการหาแนวทางการรักษา ในขั้นการจัดการกับปัญหาโดยการแสวงหาการรักษาพยาบาลพบว่า ร้อยละ 47.3 เป็นแบบขั้นตอนเดียวคือ ตรงมารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา ร้อยละ 41.6 เป็นแบบ 2 ขั้นตอน คือไปรับการรักษาที่อื่น อาทิ ไสยศาสตร์ หมอพื้นบ้าน พระ คลินิก ร.พ ทั่วไป และโรงพยาบาลจิตเวชอื่น ก่อนมารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา ร้อยละ 6.1 เป็นแบบ 3 ขั้นตอน คือพาไปรับการรักษาที่อื่นมาก่อน 2 แห่ง ที่จะมารับการรักษาที่ โรงพยาบาลศรีธัญญา 2. สถานการณ์ด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวผู้ป่วยจิตเวช ในด้านเศรษฐกิจพบว่า ร้อยละ 20.3 มีหนี้สินอันเกิดจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยร้อยละ 23.2 และร้อยละ 6.1 มีความเดือดร้อนทางการเงินในระดับปานกลางถึงระดับมาก ผลกระทบทางด้านสังคม พบว่า ร้อยละ 11.0 มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นแย่ลง และร้อยละ 17.1 การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังแย่ลง ผลกระทบด้านชีวิตส่วนตัว/การทำงาน พบว่า ร้อยละ 40.6 การใช้ชีวิตส่วนตัวแย่ลง ร้อยละ 38.7 ความสามารถในการทำงานแย่ลง ส่วนผลกระทบทางด้านจิตใจ พบว่า ร้อยละ 65.2 มีภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยทางจิต และญาติร้อยละ 10.3 มีความเห็นอยากให้โรงพยาบาลศรีธัญญารับผู้ป่วยไว้ในความดูแลตลอดไป ทั้งนี้ พบว่าการมองผู้ป่วยว่าเป็นภาระ และสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ชีวิตส่วนตัว/การทำงาน และด้านจิตใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. สถานการณ์ด้านการรับบริการ พบว่าครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชมีความคาดหวังต่อบริการผู้ป่วยนอก และรับรู้ระดับบริการผู้ป่วยนอกที่ได้รับจริง ทั้งรายด้าน ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมในการให้บริการ ความน่าเชื่อถือ/ไว้วางใจได้ การตอบสนองผู้รับบริการในทันที และการเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ และบริการผู้ป่วยนอกโดยรวม อยู่ในระดับปานกลางทั้งสิ้น โดยความคาดหวังมีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.21,3.23,3.29 และ 3.29 ระดับบริการที่ได้รับจริง มีค่าคะแนนฉลี่ย 3.17,2.91,3.18,3.24 และ 3.12 ตามลำดับ แต่เมือพิจารณาผลต่างค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่างความคาดหวังและบริการที่ได้รับจริง และการทดสอบค่าที (t) พบว่าครอบครัวผู้ป่วยจิตเวช ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบริการผู้ป่วยนอกในด้านความน่าเชื่อถือ/ไว้วางใจได้ และคุณภาพบริการผู้ป่วยนอกโดยรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนคุณภาพบริการผู้ป่วยใน พบว่าครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชมีความคาดหวังต่อบริการผู้ป่วยในและรับรู้ระดับบริการผู้ป่วยในที่ได้รับจริง ทั้วรายด้าน ได้แก่ ความเป็นรูปธรรม ในการให้บริการ ความน่าเชื่อถือ/ไว้วางใจได้ การจอบสนองผู้รับบริการในทันที และการเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการและบริการผู้ป่วยโดยรวม อยู๋ในระดับปานกลางทั้งสิ้น โดยความคาดหวังมีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.36,3.44,3.39,3.38,และ 3.37 ระดับบริการที่ได้รับจริงมีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.13,3.02,3.32,3.21 และ 3.14 ตามลำดับแต่เมื่อพิจารณาผลต่างค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่างความคาดหวังและบริการที่ได้รับจริง และการทดสอบค่า (t) พบว่าครอบครัวผู้ป่วยจิตเวช ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบริการผู้ป่วยในทั้งรายด้านทุกด้าน และคุณภาพบริการผู้ป่วยในโดยรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
women looking to cheat link when a husband cheats
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
reasons women cheat go how to cheat on wife
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories
written adult stories with animals and humans having sex free indian adult sex stories adult baby girl stories

Keywords: ผู้ป่วยจิตเวช, ครอบครัว, การรักษาพยาบาล, การรับรู้, คุณภาพบริการ, psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000036

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต