เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พฤติกรรมทางสังคมของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทตามการรับรู้ของผู้ดูแล

 

ผู้วิจัย/Authors: ราตรี ภู่บุญ

ชื่อเรื่อง/Title: พฤติกรรมทางสังคมของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทตามการรับรู้ของผู้ดูแล

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ 2545 พ.ศ 2545

รายละเอียด / Details:

โรคจิตเภทเป็นโรคเรื้อรัง ปัญหาที่พบบ่อยในผู้ที่เป็นโรคจิตเภท ได้แก่ พฤติกรรมวุ่นวาย ไม่เป็นมิตร พฤติกรรมแปลกประหลาด และพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานของสังคม สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการดูแลที่ผู้ดูแลต้องกระทำ ยิ่งไปกว่านั้นหากผู้ดูแลรับรู้ว่าผู้ที่เป็นโรคจิตเภทก่อให้เกิดปัญหา อาจทำให้ผู้ดูแลรู้สึกเหนื่อยหน่าย สิ้นหวังในการดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท การศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทตามการรับรู้ของผุดูแล กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลที่พาผู้ที่เป็นโรคจิตเภทมาขอรับยาหรือมารับยาแทน หรือพามารับการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2545 ถึงเดือนเมษายน 2545 จำนวน 335 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลที่สร้างขึ้นโดยผู้ศึกษา และแบบสอบถามพฤติกรรมทางสังคมของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทดัดแปลงโดย ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ (2543) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ผู้ดูแลรับรู้ว่าผู้ที่เป็นโรคจิตเภทมีพฤติกรรมทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 62.09 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คะแนนในแต่ละด้านอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกัน ได้แก่ ด้านการดูแลตนเอง ร้อยละ 70.75 ด้านการควบคุมอารมณ์ ร้อยละ 69.55 ด้านการติดต่อทางสังคม ร้อยละ 60.60 ด้านการสื่อสาร ร้อยละ 64.78 และด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ร้อยละ 62.69 ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำมาวางแผนให้การส่งเสริมทักษะของผู้ดูแลในการจัดการเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคมของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการติดต่อทางสังคม และด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ซึ่งพบว่ามีสัดส่วนต่ำกว่าด้านอื่น
My wife cheated on me click all wives cheat
married affairs sites online why do wifes cheat
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
website cheat how often do women cheat on their husbands
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
wife cheaters go open
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
why do husband cheat site when married men cheat
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated

Keywords: พฤติกรรม, โรคจิตเภท, โรคจิต, พฤติกรรม, schizophrenia, psychiatry, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Code: 00019

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย