เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: บุคลิกภาพของผู้ป่วยโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน

 

ผู้วิจัย/Authors: ธิดารัตน์ ศรีสุโข

ชื่อเรื่อง/Title: บุคลิกภาพของผู้ป่วยโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 91

รายละเอียด / Details:

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ จำนวนผู้ป่วยโรคจิตจากแมทแอมเฟตามีนจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้ป่วย ครอบครัว เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมแล้ว ยังเป็นปัญหาสำคัญทางการแพทย์อย่างหนึ่งอีกด้วยดังนั้น การศึกษาบุคลิกภาพของผู้ป่วยโรคจิตจากแอมเฟตามีนครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการศึกษาถึง ข้อมูลพื้นฐานทางจิตวิทยาแล้ว ยังเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยตลอดจนหาแนวทางในการป้องกันโรคต่อไป การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะบุคลิกภาพของผู้ป่วยโรคจิต จากเมทแอมเฟตามีนในโรงพยาบาลจิตเวช โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 139 คน เป็นผู้ป่วยโรคจิตจากแอมเฟตามีนที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวช 8 แห่งที่เข้าร่วมโครงการวิจัยในช่วงระหว่าง ตุลาคม 2544 ถึงเมษายน 2545 มีอายุระหว่าง 17-45 ปี ทั้งเพศชายและหญิง มีอาการ Amphetamine induced psychotic disorder ตามเกณฑ์การวินิจฉัยของ ICD-10 หรือ DSM-IV เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 PF ประเมินโดยนักจิตวิทยาเมื่อกลุ่มตัวอย่าง มีอาการทางจิตสงบ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย สรุปผลการวิจัย ผู้ป่วยโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน มีคุณลักษณะบุคลิกภาพ ตามองค์ประกอบดังนี้คือ ขาดความมั่นคง หวาดหวั่น กังวลง่ายปรับตัวได้ยาก (0+) มีอารมณ์อ่อนไหว มีแนวโน้มพึ่งพาและผูกพันง่าย (I+) มีความคิดแบบนามธรรม แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลได้ไม่ดี (B-) ขาดวินัยและจัดการปัญหาด้วยตนเองได้ไม่ดี (Q3-) เครียดง่าย คับข้องใจง่าย (Q5+) ไว้ใจคนยาก(L+) มีแนวโน้มทดลองสิ่งใหม่ ๆ กล้าเสี่ยง (Q1+) และมีความวิตกกังวลสูง (anxiety) ข้อเสนอแนะ ควรทำการศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกภาพระหว่างผู้ป่วยโรคจิตจาก เมทแอมเฟตามีนกับผู้ติดสารแอมเฟตามีนเพื่อทราบความแตกต่างของบุคลิกภาพของทั้งสองกลุ่ม
website link wife cheaters
read go married and want to cheat
will my husband cheat again my boyfriend cheated on me with my mom wife affair
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
spy phone free download spyware mobile texting spyware
bacterial diseases go signs of chlamydia in males
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat

Keywords: ยาบ้า, ยาเสพติด,บุคลิกภาพ, โรคจิตจากยาบ้า, โรคจิต, แอเฟตามีน, สารเสพติด, amphetamine, Amphetamine, drug abuse, psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000188

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต