เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินผลโครงการจิตสังคมบำบัดแบบผู้ป่วยในเขตการสาธารณสุขที่ 3

 

ผู้วิจัย/Authors: นันทนา ศรีพินิจ

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลโครงการจิตสังคมบำบัดแบบผู้ป่วยในเขตการสาธารณสุขที่ 3

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 90

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการให้บริการโปรแกรมจิตสังคมบำบัด สำหรับผู้เสพยาบ้าแบบผู้ป่วยนอก ในเขตการสาธารณสุขที่ 3 เพื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการและนำผลการวิจัยไปพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพ เหมาะกับสภาพพื้นที่การดำเนินงาน โดยศึกษาในบุคลากรผู้ให้บริการจิตสังคมบำบัดแบบผู้ป่วยนอกสำหรับผู้เสพยาบ้า ในสถานบริการสาธารณสุข ในพื้นที่เขตการสาธารณสุขที่ 3 รวม 7 จังหวัด คือ ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทราะ ปราจีนบุรีและสระแก้ว จำนวน 250 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามที่พัฒนาจากโปรแกรม CIPP MODEL ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ประเด็นหลักคือการประเมิน สภาพแวดล้อม การประเมินปัจจัยนำเข้า การประเมินกระบวนการและการแระเมินผลลัพธ์ และการทำ FOCUS GROUP สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ t-test และ ANOVA ผลการศึกษา พบว่ามีการเปิดดำเนินการให้บริการจิตสังคมบำบัดในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป ครบทุกจังหวัดในพื้นที่เขตการสาธารณสุขที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 89 ส่วนสถานนีอนามัยเปิดให้บริการเพียง 5 แห่ง ในจังหวัดระยอง 3 แห่ง ชลบุรี 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1 ของการให้บริการทั้งหมดและผู้มารับบริการทั้งหมด 659 คน จบโปรแกรมทั้งหมด 140 คน คิดเป็นร้อยละ 21 ส่วนผู้ที่ Drop Out เท่ากับ 233 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และยังคงเหลือผู้บำบัดรักษาทั้งหมด 270 คน คิดเป็นร้อยละ 41 จากการศึกษาพบว่าผู้รับบริการ ส่วนใหญ่มาไม่ครบโปรแกรมเนื่องจาก 1. ผู้รับบริการถูกบังคับบำบัดและระยะเวลาการบำบัดใช้เวลา 4 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลายาวนาน ทำให้ผู้รับการบำบัดไม่สามารถเข้ารับการบำบัดได้ครบตามกระบวนการเนื่องจากต้องไปประกอบอาชีพและไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับการบำบัด 2. ครอบครัวของผู้เข้ารับการบำบัดไม่ยอมรับ จึงไม่ให้ความร่วมมือนำผู้ติดยามาเข้ารับการบำบัด
website link wife cheaters
husbands who cheat website why wifes cheat
website read here i dreamed my husband cheated on me
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
looking to cheat click my husband cheated on me
cheaters women who love to cheat all women cheat
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: จิตสังคมบำบัด, ยาบ้า, ยาเสพติด, โปรแกรมจิตสังคมบำบัด, กาย จิต สังคม, CIPP MODEL, Cipp Model, การบำบัด, การรักษา, สารเสพติด, amphetamine, Amphetamine, drug abuse, psychosocial therapy

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000187

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต