เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียดและพฤติกรรมเผชิญความเครียดของผู้ป่วยโรคจิตจากแมทแอมเฟตามีน

 

ผู้วิจัย/Authors: มธุริน คำวงค์ปิน

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดและพฤติกรรมเผชิญความเครียดของผู้ป่วยโรคจิตจากแมทแอมเฟตามีน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 83

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความเครียด พฤติกรรมเผชิญความเครียดและความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับพฤติกรรมเผชิญความเครียดของผู้ป่วยโรคจิตเภทจากเมทแอมเฟตามีน ผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างป่วยเป็นโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน ส่วนใหญ่ร้อยละ 47.50 มีความเครียดระดับสูง กลุ่มตัวอย่างที่มีอาการทางจิตระยะยาว ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.93 มีความเครียดระดับสูง กลุ่มตัวอย่างที่มีอาการทางจิตระยะสั้นและระยะยาวมีระดับความเครียดแตกต่างกันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พฤติกรรมเผชิญความเครียดของกลุ่มตัวอย่างที่มีอาการทางจิต ระยะสั้นและระยะยาวจากเมทแอมเฟตามีนใช้มากที่สุด คือ พฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบปรับอารมณ์ คิดเป็นร้อยละ 96.67 และร้อยละ 90.91 ตามลำดับพฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบปรับอารมณ์และแบบเผชิญหน้ากับปัญหาของกลุ่มตัวอย่างที่มีอาการทางจิตระยะสั้นและระยะยาว แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความเครียดมีความสัมพันธืทางลบกับพฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบปรับอารมณ์และแบบเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความเครียดความสัมพันธืทางบวกกับพฤติกรรมเผชิญความเครียดแบบบรรเทาปัญหาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
how do you know your wife cheated on you seniorgeekpc.com why do i want to cheat on my wife
my wife cheated now what read women who cheat with married men
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: ความเครียด, เครียด, ผู้ป่วยโรคจิต, ยาบ้า, เมทแอมเฟตามีน, ผู้ป่วยโรคจิตเภท, จิตเภท, โรคจิต, mateamphetamine, amphetamine, stress, psychiatry, coping stress

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000180

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต