เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ภาวะการดูแลของมารดาเด็กออทิสติก

 

ผู้วิจัย/Authors: อรทัย ทองเพ็ชร

ชื่อเรื่อง/Title: ภาวะการดูแลของมารดาเด็กออทิสติก

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ 2545 พ.ศ 2545

รายละเอียด / Details:

โรคออทิสซึมเป็นความผิดปกติทางพัฒนาการของเด็ก ส่งผลกระทบต่อตัวเด็กและมารดาซึ่งเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในการให้การดูแลเด็กเหล่านั้น ดังนั้นการดูแลเด็กออทิสติกในระยะยาวอาจมีผลต่อความรู้สึกเป็นภาระของมารดาเด็กออทิสติกได้ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาระการดูแลของมารดาเด็กออทิสติกได้ กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาที่พาเด็กออทิสติกมารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน 2545 จำนวน 136 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบวัดภาระการดูแลสร้างโดยโอเบิร์ส (Oberst, 1991) ซึ่งแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยรสลิน เอี่ยมยิ่งพานิช (2539) และได้ดัดแปลงให้เหมาะสมกับมารดาผู้ดูแลเด็กออทิสติก เครื่องมือได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความเชื่อมั่น รวบรวมข้อมูลโดยผู้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของภาระการดูแลของมารดาเด็กออทิสติกโดยรวมอยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าภาระการดูแลด้านความต้องการการดูแลอยู่ในระดับปานกลาง และภาระการดูแลด้านความยากลำบากอยู่ในระดับน้อย ผลการศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะในการให้ความช่วยเหลือมารดาเด็กออทิสติก โดยเฉพาะในด้านความต้องการการดูแลและด้านความยากลำบาก โดยให้คำปรึกษา ตลอดจนให้กำลังใจเพื่อส่งเสริมให้มารดาดูแลบุตรออทิสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
unfaithful spouse unfaithful husband
wife cheaters infidelity open
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
herpes std pictures venereal disease pictures how do they test for chlamydia
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: ออทิสติก, เด็ก, autistic, child psychiatry, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Code: 00018

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย