เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: กิจกรรมการดำเนินงานชมรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

ผู้วิจัย/Authors: วันทนา ทิพย์ฆณเฑียร และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: กิจกรรมการดำเนินงานชมรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 76

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้เปิดให้บริการจิตสังคมบำบัดแบบผู้ป่วยนอก มาตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2544 ในการบำบัด มีการทำกลุ่มเรื่องสามคมผู้เลิกยาเสพติดนิรนามและกลุ่มสนับสนุนทางสังคมในทางปฏิบัติผู้รับการบำบัดไม่สามารถเข้าร่วมกลุ่มดังกล่าวได้ แต่ผู้รับการบำบัด ครอบครัวและผู้บำบัดยังเห็นถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้คงพฤติกรรมการเลิกยาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดตั้งชมรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 เป็นต้นมา โดยให้สมาชิกและครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ยังเป็นกิจกรรมเพื่อการประเมินและติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เลิกยาเสพติดรู้สึกว่าตนเองมีประโยชน์และคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม พัฒนาทักษะการสรน้างสัมพันธภาพและการรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ พัฒนามุมมอง ความรับผิดชอบในการดำเนินชีวิตที่ปราศจากยาเสพติดและพัฒนาตนเองเพื่อหยุดยาอย่างต่อเนื่อง วิธีการ ผู้บำบัดเป็นผู้ประสานงาน โดยมีครอบครัวเป็นส่วนช่วยเหลือและให้การสนับสนุบมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น เลือกประธาน รองประธานฯ กำหนดกิจกรรมที่ชัดเจน 2 ครั้ง/เดือน ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน สรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมได้ดำเนินมาตั้งแต่ พฤศจิกายน 2544-กรกฎาคม 2545 รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง โดยดำเนินกิจกรรมทั้งในและนอกพื้นที่ของโรงพยาบาล สมาชิกชมรมทั้งหมด 11 คน ผู้รับการบำบัดมีความคิดเห็นว่า กิจกรรมชมรมมีความสำคัญต่อการเลิกยา ทำให้เกิดความสามัคคี มีความผูกพันและคงพฤติกรรมไม่ใช้ยาเสพติด สมาชิกรู้สึกว่าไม่ได้ต่อสู้กับยาเสพติดเพียงลำพัง รู้สึกมีคุณค่า มีกำลังใจในการเลิกยา ครอบครัวมีความเข้าใจมากขึ้น และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือแนะนำวิธีการเลิกยาได้อย่างต่อเนื่อง ทุกคนได้ช่วยเหลือกัน ได้ทำประโยชน์ต่อสังคม ครอบครัวตนเอง กิจกรรมชมรมควรดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องควรมีการพัฒนากิจกรรมชมรมเป็นเครือข่ายและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชมรมของผู้เลิกยาระดับจังหวัดต่อไป
why men have affairs redirect married men who cheat with men
unfaithful spouse unfaithful husband
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
website read here i dreamed my husband cheated on me
how to spot a cheater how many people cheat open
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
spy phone free download android spy apps free texting spyware
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
dating for married how women cheat meet to cheat

Keywords: ชมรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต, จิตสังคมบำบัดแบบผู้ป่วยนอก, จิตสังคมบำบัด, ยาเสพติด, สารเสพติด, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000174

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต