เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท

 

ผู้วิจัย/Authors: เสาวลักษณ์ ยาสุวรรณ

ชื่อเรื่อง/Title: คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ 2545 พ.ศ 2545

รายละเอียด / Details:

ในประเทศไทยโรคจิตเภทเป็นโรคเรื้อรังทางจิตเวชที่มีสถิติการเจ็บป่วยมากเป็นอันดับ 1 ผู้ป่วยจะมีความเสื่อมของบุคลิกภาพ ทำหใไม่สามารถทำหน้าที่ต่าง ๆ ได้ตามบทบาทในครอบครัวและสังคม ดังนั้นผู้ดูแลจึงต้องให้การดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลได้ การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท ประชากรคือผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่นำผู้ป่วยจิตเภทมาตรวจรักษาหรือรับยาแทนผู้ป่วยที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลฝาง และโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2545 จำนวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบวัดคุณภาพชีวิตซึ่งแปลและพัฒนาจากแบบวัดคุณภาพชีวิตองค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าผู้ดูแลส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 83.43 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.70 ผู้ดูแลร้อยละ 17.50 และร้อยละ 2.50 มีคุณภาพชีวิตระดับสูงและระดับต่ำตามลำดับ ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มุ่งให้การช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มดังกล่าวต่อไป
free abortion pill read when to get abortion
wife cheaters website open
why men have affairs redirect redirect
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
aids pictures symptoms click aid symptoms
reason women cheat why married men cheat on their wives i dreamed my husband cheated on me
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
why married men have affairs click married men cheat with men

Keywords: คุณภาพชีวิต, โรคจิตเภท. ผู้ป่วยโรคจิต, คุณภาพชีวิต, จิตเภท, schizophrenia, schizo, psychosis

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Code: 00017

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย