เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การดำเนินการค่ายเยาวชน : ประสบการณ์จากจังหวัดอุบลราชธานี

 

ผู้วิจัย/Authors: จิรวัฒน์ มูลศาสตร์

ชื่อเรื่อง/Title: การดำเนินการค่ายเยาวชน : ประสบการณ์จากจังหวัดอุบลราชธานี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 68

รายละเอียด / Details:

จากนโยบายการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาสารเสพติดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2545 ได้กำหนดให้มีการจัดทำค่ายเยาวชนเป็นแนวทางหนึ่งของการดำเนินงาน ซึ่งพบว่ามีบุคลากรจำนวนหนึ่งที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดค่ายในหลายแนวทาง เช่น ค่ายทักษะชีวิต แนวทางจิตสังคมบำบัด ค่ายบำบัดสารเสพติด แต่มีเพียงส่วนน้อยที่มีประสบการณ์จริง จณะที่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีความมั่นใจเพียงพอ เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับกลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จึงได้จัดประชุมเตรียมแผนงาน โดยตัวแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องจากเขตพื้นที่ในจังหวัดร่วมกันประเมินศักยภาพของทีมงาน วิเคราะห์สถานการณ์ กำหนดกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ร่างแนวทาง เนื้อหา หลักสูตร จากนั้นจึงทบทวนแนวทางปฏิบัติทั้งด้านเนื้อหา กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะและความเชื่อมโยงของแต่ละกิจกรรม ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการค่าย ผลที่ได้คือ โครงการค่ายรวมพลังสร้างสรรค์คนดี ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนมัธยมในโรงเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกค่ายได้ทบทวนและตระหนักถึงสภาพการณ์ของตนเอง พัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ สร้างจิตสำนึกเชิงบวก สร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติด จากนั้นจึงได้จัดทำค่ายเยาวชนตามแนวทางดังกล่าวเพื่อเป็นการนำร่อง จำนวน 4 ค่าย ใน 4 เขตพื้นที่ของจังหวัด ประเมินผลทั้งภาพรวมและผลเฉพาะค่าย จากการสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม การนำเสนอผลงานของสมาชิกค่าย และการซักถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นระหว่างทีมวิทยากรแต่ละค่ายและทีมที่ปรึกษา ในภาพรวมของการจัดค่าย ค่อนข้างประสบความสำเร็จ เมื่อพิจารณาจากการแสดงออก การร่วมกิจกรรมและการเปิดเผยตนเองของสมาชิกค่าย ในส่วนของทีมวิทยากรได้มีการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพทั้งจากประสบการณ์จริงและการเปลี่ยนประสบการณ์ ทำให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนชัดเจนขึ้น มีความมั่นใจในการบริหารจัดการค่ายมากขึ้น ประเด็นปัญหาที่มีการพูดคุยกัน และได้เรียนรู้ร่วมกันคือ การประสานงานกับทางฌโรงเรียน ผลกระทบจากสถานที่ที่ใช้จัดทำค่าย การปรับแนวคิดและวิธีปฏิบัติของวิทยากรในทีมให้มีทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน ผลจากกิจกรรมในหลักสูตรและการแก้ไขปัญหาฉพาะหน้า
click here read here what is infidelity
why men have affairs website married men who cheat with men
cheaters click here read
website read here i dreamed my husband cheated on me
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
my girl friend cheated on me my wife cheated on me now what I cheated on my wife
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
my husband cheated femchoice.org dating for married people
why do husband cheat link when married men cheat

Keywords: ค่ายยาเสพติด, ค่าย, ค่ายเยาวชน, สารเสพติด, ยาเสพติด, จิตสังคมบำบัด, ค่ายบำบัดยาเสพติด, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

Code: 000168

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต