เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: กระบวนการสร้างพลังแบบองค์รวม : กาย จิต สังคมบำบัด

 

ผู้วิจัย/Authors: รณชัย ตั้งมั่นอนันตกุล

ชื่อเรื่อง/Title: กระบวนการสร้างพลังแบบองค์รวม : กาย จิต สังคมบำบัด

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 57-58

รายละเอียด / Details:

สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจับัน ถือเป็นปัญหาสำคัญของประเทศและรัฐบาลมีนโยบายให้ทุกฝ่ายร่วมระดมเพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยจะต้องยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม มีการดำเนินงานตามแนวทางพลังแผ่นดิน 5 พลัง คือ ผสมผสานพลังสังคม พลังวัฒนธรรม พลังศีลธรรม จริยธรรม พลังการจัดองค์กร และพลังทางปัญญา โดยมีการประสานความร่วมมือของน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองและโรงพยาบาลวังน้อยได้พัฒนาหลักสูตรการบำบัดรักษาผู้ใช้ยาเสพติดขึ้น วัตถุแระสงค์เพื่อให้ผ็เข้ารับการบำบัด มีสมรรถนะในการจัดการกับปัญหาด้านพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมของตนเอง ได้สร้างเสริมสุขภาพ ฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข และเป็นพลังในการพัฒนาประเทศชาติ ผู้ใช้สารเสพติดที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดจะได้รับกระบวนการฝึกอบรม โดยการประยุกต์และผสมผสานพันธกิจหลัก 5 ประการ FAST MODEL และ กาย จิต สังคมบำบัด เชื่อมโยงด้วยกระบวนการสร้างพลัง ผลการดำเนินการพบว่า 1. การประยุกต์ กาย จิต สังคมบำบัด และกระบวนการสร้างพลัง สามารถทำให้การบำบัดฟื้นฟูในโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองเกิดประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ 2. ผู้รับการบำบัดจำนวน 100 ราย อยู่ฝึกอบรมหลักสูตร 98 ราย สามารถเลิกเสพยาในระยะต้นครอบคลุม 100 % ความเครียดลดลง สนุกสนาน มีความสุข มีพลังใจ และเกิดแรงบันดาลใจในการต่อสู้แก้ไขปัญหาของตนเอง โดยประเมินจากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การสังเกตพฤติกรรม ใบงาน จดหมายถึงเพื่อน พันธะสัญญา ฯลฯ 3. ครอบครัวตระหนักและเข้าใจบทบาทของตนเองมากยิ่งขึ้น พร้อมให้การสนับสนุนผู้ใช้สารเสพติดเข้ารับการบำบัดด้วย กาย จิต สังคมบำบัด ที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องหลังจบหลักสูตร 4. ทีมทำงานมีความสุขมีกำลังใจ เกิดการประสานงานเครือข่ายของครอบครัว 5. แกนนำชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
link how many guys cheat why women cheat on husbands
My wife cheated on me click all wives cheat
website read here i dreamed my husband cheated on me
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
watching my girlfriend cheat click my girlfriend cheated on me with my best friend
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
my husband cheated femchoice.org dating for married people
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
women looking to cheat site when a husband cheats
college girl first time sex stories and pictures perverted stories adult video adult interactive stories
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men
free indian sex stories site interactive adult stories

Keywords: Fast Model, fast model, กาย จิต สังคมบำบัด, กระบวนการสร้างพลังแบบองค์รวม, ยาเสพติด, สารเสพติด, การบำบัด, การรักษา, therapy, drug abuse,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000161

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต