เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การให้ความช่วยเหลือในการป้องกัน ลด ละ เลิกเสพสารเสพติดในกลุ่มเพื่อนนักเรียนมัธยมอำเภอชุมพลบุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: ประยูร ปิดจะยัง

ชื่อเรื่อง/Title: การให้ความช่วยเหลือในการป้องกัน ลด ละ เลิกเสพสารเสพติดในกลุ่มเพื่อนนักเรียนมัธยมอำเภอชุมพลบุรี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 54

รายละเอียด / Details:

เพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนกระบวนการช่วยเหลือระหว่างกลุ่มเพื่อนด้วยกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลการวิจัย จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 560 คน เป็นชาย 220 คน (39%) เป็นหญิง 340 คน (61%) นักเรียนที่มีเพื่อนเสพยาเสพติดจำนวน 206 คน (37%) เพื่อนทติดส่วนมากเป็นเพศชาย(94.6%) โดยมีความสัมพันธ์แบบรู้จักพูดคุยด้วยแต่ไม่สนิทมากที่สุด (62%) รองลงมาเป็นรู้จักและสนิท (27%) สารเสพติดที่เพื่อนเสพมากที่สุดได้แก่ เหล้าและบุหรี่ (41%) รองลงมาได้แก่บุหรี่อย่างเดียว (33%) ส่วนยาบ้ามีร้อยละ 2.2 โดยกลุ่มตัวอย่างทราบข้อฒุลจากการพบเห็นมากที่สุด (61%) รองลงมาคือจากคำบอกเล่าของผู้เสพเอง (16.8%) สำหรับการช่วยเหลือเพื่อนที่เสพหรือติดให้ลดละ เลิก นั้นพบว่าร้อยละ 72.5 เคยให้การช่วยเหลือโดยการตักเตือนโดยตรงมากที่สุด(76%) รองลงมาได้แก่การบอกกล่าวกับเพื่อนสนิทของผู้เสพ(16%)และการแจ้งผู้ปกครอง (5%) ความถี่ในการตักเตือนนั้นจะตักเตือนเป็นบางครั้งมากที่สุด (67%) รองลงมาคือการตักเตือนทุกครั้งที่พบ (20%) และมีการตักเตือนบ่อย ๆ (10%) ประสิทธิผลของการตักเตือนนั้นเพื่อนมีการเลิกเสพเพียงร้อยละ 9 และที่เหลือยังมีการเสพตือต่น้อยลง (57%) และไม่สนใจคำตักเตือน (34%) หลังจากเมื่อมีการตักเตือนแล้วเพื่อนยังไม่เลิกนักเรียนมีการดำเนินการต่อคือยังคบเพื่อนอยุ่แต่ไม่พูดถึงเรื่องยาเสพติดอีก (39%) รองลงมาได้แก่การบอกเพื่อนคนอื่นให้ช่วย (33%) สำหรับเพื่อนที่ไม่ช่วยเหลือเพื่อนมีสาเหตุจากการไม่อยากยุ่งเรื่องส่วนตัวของเพื่อนมากที่สุด (42%) รองลงมาเนื่องจากกลัวอันตราย (30%) และความไม่สนิทสนม (20%) อย่างไรก็ตามนักเรียนส่วนมาก (64%) มีความมั่นใจในการตักเตือนเพื่อน ส่วนที่ไม่มั่นใจเนื่องจากคิดว่าตนเองไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะตักเตือนมากที่สุด (34%) รองลงมาคือรู้ไม่จริง (25%) สำหรับความรู้ที่ต้องการเพื่อการตักเตือนเพื่อนคือ การให้คำปรึกษาแก่เพื่อน (47%) ความรู้เรื่องยาและสารเสพติด (38%) การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มเพื่อนมีส่วนช่วยเหลือเพื่อนให้ลดละเลิกการเสพยาหรือสารเสพติดด้วยการให้คำแนะนำโดยนักเรียนมีความต้องการความรู้เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่ากลุ่มเพื่อนสนิทมีส่วนในการช่วยเหลือเพื่อนให้ลด ละ เลิก สารเสพติดมากกว่ากลุ่มเพื่อนทั่วไป
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
read go married and want to cheat
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
married and wanting to cheat want wife to cheat why cheat on your wife
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
why do husband cheat blog.jrmissworld.com when married men cheat
women looking to cheat link when a husband cheats
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: สารเสพติด, ยาเสพติด, การให้ความช่วยเหลือระหว่างกลุ่มเพื่อน, กลุ่มเพื่อน, นักเรียน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000160

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต