เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ลักษณะพื้นฐานอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองแม่สอด

 

ผู้วิจัย/Authors: พนิดา กาวินำ

ชื่อเรื่อง/Title: ลักษณะพื้นฐานอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองแม่สอด

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ 2545 พ.ศ 2545

รายละเอียด / Details:

ลักษณะพื้นฐานอารมณ์ของเด็กเป็นรูปแบบพฤติกรรมที่แสดงตอบโต้ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล และมีมาแต่กำเนิด นอกจากนี้สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถปรับลักษณะพื้นฐานอารมณ์ของเด็กได้ การศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เมืองแม่สอด กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาของเด็กวัยก่อนเรียนที่มีอายุ 3-5 ปี และเรียนในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองแม่สอด จำนวน 276 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือแบบวัดพื้นฐานอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน ซึ่งดัดแปลงโดย วัจนี ไทนงาม (2539) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่าลักษณะพื้นฐานอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองแม่สอด มี 5 กลุ่ม คือ เด็กค่อนข้างเลี้ยงง่าย ร้อยละ 35.14 เด็กเลี้ยงง่าย ร้อยละ 30.44 เด็กค่อนข้างเลี้ยงบาก ร้อยละ 19.20 เด็กปรับตัวช้า ร้อยละ 9.42 และเด็กเลี้ยงยาก ร้อยละ 5.80 ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการที่จะเข้าใจพฤติกรรมของเด็กตลอดจนส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
reasons women cheat cheat on husband how to cheat on wife
erotic stories images violent sex open boys suck boys dick sex stories
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: อารมณ์, เด็กวัยก่อนเรียน, โรงเรียน, แม่สอด, จิตวิทยา, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Code: 00016

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย