เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวเผชิญความจริงเพื่อเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเองและลดพฤติกรรมเสี่ยงใช้ยาเสพติดของวัยรุ่น

 

ผู้วิจัย/Authors: เนาวรัตน์ กะการดี

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวเผชิญความจริงเพื่อเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเองและลดพฤติกรรมเสี่ยงใช้ยาเสพติดของวัยรุ่น

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 52-53

รายละเอียด / Details:

เพื่อศึกษาผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวเผชิญความจริงที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองและลดพฤติกรรมเสี่ยงใช้ยาเสพติดของวัยรุ่น ผลการสิจัย 1. กลุ่มทดลอง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนการทดลองกับหลังสิ้นสุดการทดลอง 1 สัปดาห์ พบว่า มีการเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้นและมีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง และเปรียบเทียบหลังสิ้นสุดการทดลอง 1 สัปดาห์กับหลังสิ้นสุดการทดลอง 3 สัปดาห์ พบว่า มีการเห็นคุณค่าในตนเองและมีพฤติกรรมเสี่ยงไม่แตกต่างกัน (แสดงว่ามีความคงทนของพฤติกรรม) 2. เปรียบเทียบกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม หลังสิ้นสุดการทดลอง 1 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มทดลองมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงกว่า และมีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงกว่ากลุ่มควบคุม 3. กลุ่มควบคุม เมื่อเปรียบการเห็นคุณค่าในตนเองและพฤติกรรมเสี่ยงระหว่างก่อนการทดลองกับหลังสิ้นสุดการทดลอง 1 สัปดาห์ และหลังสิ้นสุดการทดลอง 1 สัปดาห์กับหลังสิ้นสุดการทดลอง 3 สัปดาห์ พบว่าไม่แตกต่าง
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
married affairs sites online why do wifes cheat
website open i dreamed my husband cheated on me
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
reasons women cheat go how to cheat on wife
why married men have affairs click married men cheat with men

Keywords: การให้คำปรึกษา, ให้การปรึกษาแบบกลุ่ม, group counseling, cuonseling, ปรึกษา, ยาเสพติด, วัยรุ่น, สารเสพติด, พฤติกรรมเสี่ยง

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000159

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต