เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: วิธีการจัดการกับภาวะซึมเศร้าของคนไทย

 

ผู้วิจัย/Authors: วีระ ชูรุจิพร

ชื่อเรื่อง/Title: วิธีการจัดการกับภาวะซึมเศร้าของคนไทย

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 มิถุนายน-กันยายน 2542, หน้า 176-178

รายละเอียด / Details:

ภาวะซึมเศร้าเป็นการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ ที่เป็นความผิดปกติทางจิตเวช และถือว่าเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงจนส่งผลกระทบถึงขั้นทำให้ผู้ป่วยฆ่าตัวตายได้ ผู้วิจัยจึงสำรวจว่าเมื่อคนไทยมีภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์กับวิธีการจัดการกับปัญหาวิธีใดบ้าง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากประชากรตัวแทนในแต่ละเขตสาธารณสุข จำนวนทั้งหมด 7,432 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบวัดอาการซึมเศร้าของ Beck และแบบวัดวิธีการกับปัญหาของ Jalowice ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน 7,432 คน เป็นหญิง 66.2% และชาย 33.8% อายุเฉลี่ย 38.3 ปี ผลที่ได้จากการวัดภาวะซึมเศร้าพบว่า 38.1% ความรุนแรงถึงระดับควรพบแพทย์หรือผู้รู้ 36.2% อยู่ในระดับปกติ 25.7% มีอาการเบี่ยงเบนจากปกติเล็กน้อย ซึ่งภาวะเศร้าที่รุนแรงจะสัมพันธ์กับวิธีการจัดการกับปัญหาด้วยการระบายอารมณ์การหลีกเลี่ยงปัญหา และการมองโลกในแง่ร้าย คิดเป็น 72.8% 71.8% และ 64.7% ตามลำดับ วิธีการจัดการกับปัญหาแบบอื่น เช่น การมองโลกในแง่ดีกับการอาศัยแหล่งช่วยเหลือ ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กัน (P>0.05) การเผชิญกับปัญหา จะมีความสัมพันธ์เชิงลบกับภาวะซึมเศร้า คือ ถ้าใช้มากพบว่าภาวะซึมเศร้าจะน้อยลงหรือจะลดลง สรุปได้ว่า คนไทย 1 ใน 3 มีภาวะซึมเศร้า ที่ควรพบแพทย์หรือผู้รู้ ซึ่งอาจไม่ได้แก้ไขอาจเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงตามมา วิธีจัดการกับปัญหาที่จำเพาะบางอย่างมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าที่ลดลง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่สังคม ถ้าได้มีการเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
meet to cheat go why women cheat
why do husband cheat blog.jrmissworld.com when married men cheat
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
lesbian sex stories stories of train sex sex stories sites
percent of women that cheat link how to spot a cheater
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: ภาวะซึมเศร้า, ซึมเศร้า, ฆ่าตัวตาย, ซึม, อารมณ์, ปัญหาสุขภาพจิต, depress, depression

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000242

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ