เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาสุขภาพจิตของบุคลากรทางจิตเวชในโรงพยาบาลศรีธัญญา

 

ผู้วิจัย/Authors: เบญจมาภรณ์ ศรีคำภา

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาสุขภาพจิตของบุคลากรทางจิตเวชในโรงพยาบาลศรีธัญญา

แหล่งที่มา/Source: วิทยานิพนธ์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539, 141 หน้า

รายละเอียด / Details:

การศึกษาเรื่อง "การศึกษาสุขภาพจิตของบุคลากรทางจิตเวชในโรงพยาบาลศรีธัญญา" มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางจิตเวช ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสุขภาพจิตและแนวทางการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของบุคลากรทางจิตเวช โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรทางจิตเวช ซึ่งรับราชการในโรงพยาบาลศรีธัญญา สังกัดกรมสุขภาพจิต ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช พยาบาลวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พยาบาลเทคนิค ผู้ช่วยเภสัชกร เจ้าหน้าที่เภสัชกร เจ้าหน้าที่อาชีวบัด พนักงานอาชีวบำบัด พนักงานเวชกรรมฟื้นฟู เจ้าหน้าที่วิทยาศษสตร์การแพทย์ และผู้ช่วยเหลือคนไข้ รวมทั้งสิ้น 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
link unfaithful husband why women cheat on husbands
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
reason women cheat why married men cheat on their wives i dreamed my husband cheated on me
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
wives that cheat husband watches wife cheat how to cheat on wife
reasons women cheat click how to cheat on wife
cheats read infidelity in marriage
why married men have affairs click married men cheat with men

Keywords: สุขภาพจิต, บุคลากรทางจิตเวช, จิตเวช, โรงพยาบาลศรีธัญญา, ภาวะสุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Code: 000153

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: วิทยานิพนธ์