เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาทัศนะของบุคลากรสาธารณสุขต่อการสร้างเครือข่ายทางสังคมด้านสาธารณสุขชุมชนของผู้ป่วยจิตเวชเขต 1.

 

ผู้วิจัย/Authors: หทัยรัฐณ์ เอื้อสามาลย์.

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาทัศนะของบุคลากรสาธารณสุขต่อการสร้างเครือข่ายทางสังคมด้านสาธารณสุขชุมชนของผู้ป่วยจิตเวชเขต 1.

แหล่งที่มา/Source: วิทยานิพนธ์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542, 128 หน้า.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

รายละเอียด / Details:

การศึกษาเรื่อง "ทัศนะของบุคลากรทางสาธารณสุขต่อการสร้างเครือข่ายทางสังคมด้านสาธารณสุขชุมชนของผู้ป่วยจิตเวช เขต 1" มีวัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงองค์กรเครือข่ายทางสังคมด้านสาธารณสุขชุมชนของผู้ป่วยจิตเวช เขต 1 ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจที่มีต่อการสร้างเครือข่ายทางสังคมด้านสาธารณสุขชุมชน รวมทั้งทัศนะของกลุ่มตัวอย่างในเขต 1 ต่อการสร้างเครือข่ายทางสังคมด้านสาธารณสุขชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่มใช้ในการศึกษา คือ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิคและนักสังคมสงเคราะห์ในเขต 1 จำนวน 200 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหย่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับตำแหน่งการปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 6-7 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 10 ปีขึ้นไป และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้มีการติดต่อกับเครือข่ายทางสังคมด้านสาธารณสุขชุมชน คือ สถานีอนามัย โดยวิธีการส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ในด้านความรู้ความเข้าใจในการสร้างเครือข่ายทางสังคมด้านสาธารณสุขชุมชนของผู้ป่วยจิตเวช 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรุ้ในเรื่องเครือข่ายทางสังคมโรคทางจิตเวช แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพ แนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งความรู้ของกลุ่มตัวอย่างในหมวดนี้มีความรู้อยู่ในเกณฑ์มาก แต่มีความรู้ในเรื่องการสนับสนุนทางสังคมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ด้านทัศนะของกลุ่มตัวอย่าง ในการสร้างเครือข่ายสังคมด้านสาธารณสุขของผู้ป่วยจิตเวชเขต 1 พบว่า ทัศนะกลุ่มตัวอย่างต่อผู้ป่วยจิตเวชมีความเห็นด้วยมากในเรื่องผู้ป่วยจิตเวชสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับคนปกติในชุมชน ส่วนทัศนะกลุ่มตัวอย่างต่อแนวคิดเครือข่ายทางสังคม มีความเห็นด้วยมากที่ว่าการสร้างเครือข่ายทางสังคมเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช ส่วนทัศนะของกลุ่มตัวอย่างต่อแนวคิดและเครือข่ายทางสังคมบุคลากรมีความเห็นด้วยมากที่ว่า การมีเครือข่ายทางสังคมด้านสาธารณสุขจะช่วยให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สำหรับทัศนะกลุ่มตัวอย่างต่อแนวคิดเครือข่ายทางสังคมต่อองค์กร มีความเห็นด้วยมากว่า การมีเครือข่ายทางสังคมจะช่วยให้การประสานงานของบุคลากรง่ายขึ้น สำหรับปัญหาและอุปสรรคในการสร้างเครือข่ายทางสังคมด้านสาธารณสุขชุมชนของผู้ป่วยจิตเวชเขต 1 พบว่า ปัญหาและอุปสรรคทางด้านบุคลากร บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ด้านเครือข่ายทางสังคมและขาดการประสานงานในการทำงาน ปัญหาและอุปสรรคทางด้านหน่วยงานพบว่า หน่วยงานไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการสร้างเครือข่าย ปัญหาและอุปสรรคทางด้านการบริหารจัดการในหน่วยงาน พบว่า เครือข่ายทางสังคมด้านจิตเวชมีไม่ถึง ข้อเสนอแนะ ในการสร้าเครือข่ายทางสังคมด้านสาธารณสุขชุมชนของผู้ป่วยจิตเวชเขต 1 ด้านบุคลากร คือ กลุ่มตัวอย่างควรจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านเครือข่ายทางจิตเวช ควรมีการสึกษาดูงานในแต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้อง ควรมีการศึกษาหรือวิจัยกับเครือข่ายทางด้านสังคม ด้านหน่วยงาน คือ ควรเป็นการทำงานร่วมกันทั้งในชุมชนและหน่วยงาน ควรมีกรอบนโยบายที่ชัดเจนในการสร้างเครือข่าย ควรมีการพัฒนาบริหารจัดการในหน่วยงานให้ดีขึ้น ด้านการบริหารคือ ควรมีการให้บริการทางด้านเครือข่ายทางสังคมอย่างทั่วถึง ควรมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องเครือข่ายทางสังคม ควรมีสายการบังคับบัญชาดด้านเครือข่ายทางสังคมโดยตรง ควรมีการประชุมชี้แจงในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน
why most women cheat signs of infidelity
read go married and want to cheat
how to spot a cheater women affair open
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
women looking to cheat link when a husband cheats
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
horny sex stories read reading sex stories
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: เครือข่ายทางสังคม, ชุมชน, ผู้ป่วยจิตเวช, จิตเวชชุมชน, บุคลากรสาธารณสุข

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

Code: 000152

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: วิทยานิพนธ์