เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความรู้ เจตคติเกี่ยวกับการเจ็บป่วยทางจิต และสัมพันธภาพต่อผู้ป่วย : กรณีศึกษาญาติผู้ดูแลที่นำผู้ป่วยมารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชในภาคกลาง

 

ผู้วิจัย/Authors: ชลพร กองคำ.

ชื่อเรื่อง/Title: ความรู้ เจตคติเกี่ยวกับการเจ็บป่วยทางจิต และสัมพันธภาพต่อผู้ป่วย : กรณีศึกษาญาติผู้ดูแลที่นำผู้ป่วยมารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชในภาคกลาง

แหล่งที่มา/Source: วิทยานิพนธ์ MAHIDOL UNIVERSITY, 2000, 93 หน้า.

รายละเอียด / Details:

ผู้ป่วยจิตเวชมีความบกพร่องในด้าน ความคิด การตัดสินใจ การแสดงอารมณ์ พฤติกรรม รวมทั้งการดูแลตนเอง และมีลักษณะเรื้อรัง ผู้ดูแลจึงมีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ปาวยได้รับการฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมอย่างเหมาะสม ได้รับยาและการตรวจตามนัดอย่างสม่ำเสมอผู้ดูแลจะให้การดูแลที่มีแระสิทธิภาพแก่ผู้ป่วยได้นั้นจำเป็นต้องมีความรู้ เจตคติที่ดีต่อการเจ็บป่วยทางจิต และมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วยโรคจิต การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้เจตคติเกี่ยวกับการเจ็บป่วยทางจิตและสัมพันธภาพของญาติผู้ดูแลกับผู้ปป่วยโรคจิต โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็ยผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตที่รับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชในภาคกลางและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค Schizophrenia, Mood Disorder, Mental and Behavioral Disorder Due to Psychoactive substance use, and Psychosis จำนวน 390 คน ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเอง ประกอบด้วย ข้อมูลั่วไปของญาติผู้ดูแล, ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยโรคจิต, ความรู้ของญาติผู้ดูแลต่อผู้ป่วยโรคจิต ได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิและมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.77,0.86 และ 0.82 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ญาติผู้ดูแลผู้ปป่วยโรคจิตส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยทางจิตอยู่ในระดับดีถึงร้อยละ 72.3 ยาติผู้ดูแลมีเจตคติเกี่ยวกับการเจ็บป่วยทางจิตอยู่ในระดับปานกลาง (X=2.80,SD=0.34) และมีสัมพันธภาพต่อผู้ป่วยอยู่ในระดับดี (X=3.21,SD=0.35) แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ายังมีญาติผู้ดูแลจำนวนน้อยที่มีความรู้ว่าพันธุกรรมและสารเคมีในสมองเป็นสาเหตุของโรคจิต และผลข้างเคียงของการรักษาด้วยไฟฟ้า ผู้ดูแลรู้สึกว่าผู้ป่วยโรคจิตมีความอดทนต่ำกว่าคนทั่วไป สร้างปัญหาและเป็นภาระของครอบครัว พยาบาลจิตเวชจึงควรมีบทบาทในการให้ความรู้แก่ผู้ดูแลและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการเจ็ยป่วยทางจิต พัฒนาเจตคติของญาติผู้ดูแลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยทางจิตไปในทางที่ดี และส่งเสริมสนับสนุนให้ญาติผู้ดูแลและผู้ป่วยโรคจิตมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันอย่างต่อเนื่อง
click here read here what is infidelity
will my husband cheat again wife who cheated wife affair
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
meet to cheat go why women cheat
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
married looking to cheat open how can people cheat
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
percent of women that cheat link how to spot a cheater
dating for married how women cheat meet to cheat
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย, การพยาบาล, การพยาบาลจิตเวช, ความรู้, เจตคติ, ผู้ป่วยจิตเวช, ญาติ, จิตเวช, psychiatry, nurse, family

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: MAHIDOL UNIVERSITY.

Code: 000150

ISSN/ISBN: 974-663-742-8

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: วิทยานิพนธ์