เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: เทคนิคของพยาบาลจิตเวชในการให้การปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัวในโรงพยาบาลศรีธัญญา.

 

ผู้วิจัย/Authors: สุรพิน แท่นรัตนกุล

ชื่อเรื่อง/Title: เทคนิคของพยาบาลจิตเวชในการให้การปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัวในโรงพยาบาลศรีธัญญา.

แหล่งที่มา/Source: วิทยานิพนธ์ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, 2539, 202 หน้า.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัถุประสงค์ 1) ศึกษาความคิดเห็นของพยาบาลจิตเวชเกี่ยวกับเทคนิคการให้การปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัวในโรงพยาบาลศรีธัญญา 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพยาบาลจิตเวชในโรงพยาบาลศรีธัญญา ในการให้การปรึกษาจำแนกตามอายุและประสบการณ์การรวบรวมข้อมูลดดยใช้แบบสอบถามตามความคิดเห็นจากพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศรีธัญญา จำนวนรวมทั้งสิ้น 145 คน ผลการวิจัยครั้งนี้พยาบาลจิตเวชมีความคิดเห็นว่าเทคนิคในการให้การปรึกษาใน 4 ด้าน คือ คุณสมบัติของผู้ให้การปรึกษา การเตรียมตัวในการให้การปรึกษาเทคนิคระหว่างให้การปรึกษาผู้ติดเชื้อเอดส์ และเทคนิคระหว่างให้การปรึกษาบุคคลในครอบครัวผู้ติดเชื้อเอดส์มีความจำเป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพยาบาลจิตเวชที่มีอายุ และหระสบการณ์ต่างกันต่อเทคนิคการให้การปรึกษาผู้ติดเชื้อเอดส์และการให้คำปรึกษาครอบครัวผู้ติดเชื้อ พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
how to cheat on my husband site my wife cheated
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: การพยาบาลจิตเวช, การให้การปรึกษา, ปรึกษา, ผู้ติดเชื้อเอดส์, เอดส์, พยาบาล, ปฏิบัติการพยาบาล, nursing care, aids, counseling, psychiatric nursing care

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

Code: 000149

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: วิทยานิพนธ์