เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความรู้ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ และพฤติกรรมของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในแผนกผู้ป่วยโรคเอดส์ในโรงพยาบาลของรัฐ

 

ผู้วิจัย/Authors: ศุกภนิตย์ พลไพรินทร์

ชื่อเรื่อง/Title: ความรู้ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ และพฤติกรรมของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในแผนกผู้ป่วยโรคเอดส์ในโรงพยาบาลของรัฐ

แหล่งที่มา/Source: ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, 2540, 249 หน้า.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ และพฤติกรรมของพยาบาลที่ปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ป่วยโรคเอดส์ (2) เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ และพฤติกรรมของพยาบาลที่ปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ปวยโรคเอดส์ ในตัวแปรต่างๆที่ทำการศึกษา (3) หาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ และพฤติกรรมของพยาบาลที่ปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ พยาบาลที่ปฏิบัติงานในแผนกผู้ป่วยโรคเอดส์ในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จำนวน 509 คน ใช้วิธีการสุมแบบเจาะจง ได้ตัวอย่างรวมทั้งหมด 309 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ t-test และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยปรากฏว่าพยาบาลที่ปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยโรคเอดส์ มีความรู้และทัศนคติอยู่ในระดับปปานกลาง ส่วนพฤติกรรมอยู่ในระดับสูง ผลการเปรียบเทียบพบว่าพยาบาลที่มีอายุน้อย การศึกษาสูงจะมีความรู้ ทัศนคติ ดีกว่าพยาบาลที่มีอายุ การศึกษาต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ถึง .0001 ตามลำดับ สถานภาพสมรสและรายได้ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนตำแหน่งมีผลต่อความรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ถึง .001 แต่ไม่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมประสบการณ์และการฝึกอบรมมีผลต่อความรู้ และพฤติกรรม แต่ไม่มีผลต่อทัศนคติ พยาบาลที่ปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอดส์มีความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมดีกว่าพยาบาลที่ปฏิบัติต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ถึง .01 พยาบาลในโรงพยาบาลเชียงรายมีความรู้ ทัศนคติ ดีกว่าพยาบาลในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ถึง .001 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทัศนคติ และพฤติกรรม มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ถึง .001
why men have affairs website married men who cheat with men
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
why do husband cheat link when married men cheat
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
cheaters link all women cheat

Keywords: ผู้ป่วยเอดส์, โรคเอดส์, เอดส์, พยาบาล, บริการพยาบาล, nurse, nursing care aids

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

Code: 000148

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: วิทยานิพนธ์