เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างยาต้านอาการโรคจิตและการตายอย่างปัจจุบันทันด่วนของผู้ป่วยโรคจิตในโรงพยาบาลจิตเวช.

 

ผู้วิจัย/Authors: เกษราภรณ์ เคนบุปผา.

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างยาต้านอาการโรคจิตและการตายอย่างปัจจุบันทันด่วนของผู้ป่วยโรคจิตในโรงพยาบาลจิตเวช.

แหล่งที่มา/Source: วิทยานิพนธ์ MAHIDOL UNIVERSITY,2001, 63 หน้า.

รายละเอียด / Details:

วัถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณยาต้านอาการโรคจิตและการตายอย่างปัจจุบันทันด่วนของผู้ป่วยโรคจิตที่มารับบริการในโรงพยาบาลศรีธัญญา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2532 ถึง 31 ธันวาคม 2542 โดยศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มศึกษาที่ตายอย่างปัจจุบันทันด่วนตามคำจำกัดความของ Castelli ซึ่งสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจำนวน 54 คนและกลุ่มควบคุมเป็นผู้ป่วยที่มารับบริการในวันหรือปีตรงกันและมีเพศตรงกันกลุ่มศึกษาโดยจับคู่เป็น 2 เท่าของกลุ่มศึกษาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจำนวน 108 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกประวัติผู้ป่วยในเวชระเบียน ผลการวิจัยพบว่ายา Thioridazine และยา Chlorpromazine มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการตายอย่างปัจจุบันทันด่วน ดดยขนาดของความสัมพันธ์จะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ยาดังกล่าวในปริมาณสูง โดยวิเคราะห์ตามปริมาณยาที่ใช้พบว่ายา Thioridazine มีความสัมพันธ์กับการตายอย่างปัจจุบันทันด่วนเริ่มที่ระดับ 1-50 มิลลิกรัมต่อวัน (OR=1.29, 95%C1=1.28-1.30) ถึงสูงสุดที่ระดับ 451-500 มิลลิกรัมต่อวัน (OR=121.82, 95%C1=121.22-122.42)และยา Chlorpomazine เริ่มมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 1-50 มิลลิกรัมต่อวัน (OR=1.12, 95%C1=1.117-1.123) ถึงสูงสุดที่ระดับ 551-600 มิลลิกรัมต่อวัน (OR=14.12,95%C1=14.08-14.16) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ายา Thioridazine และยา Chlorpromazine มีความสัมพันธ์กับการตายอย่างปัจจุบันทันด่วนของผู้ป่วยโรคจิตในโรงพยาบาลจิตเวช โดยความหนักแน่นของความสัมพันธ์จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณยาที่ผู้ป่วยได้รับ โดยขนาดของยา Thioridazine และยา Chlorpromazine ที่ควรเริ่มให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้รักษาผู้ป่วยในระดับ 125 และ 250 มิลลิกรัมต่อวันตามลำดับ เนื่องจากสัดส่วนการได้รับปัจจัยในกลุ่มศึกษาเริ่มมากกว่า 3 เท่าของกลุ่มเปรียบเทียบและมีนัยสำคัญทางสถิติซึ่งได้รับการยอมรับว่าเพียงพอที่จะเป็นสาเหตุของการตายอย่างปัจจุบันทันด่วน
cheaters wife affair read
free abortion pill read when to get abortion
why men have affairs redirect redirect
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: ยาต้านโรคจิต, ตาย, การตายอย่างปัจจุบัน, ยา, ยารักษาโรคจิต, ผลข้างเคียง, sudden death, death, antipsychotic drugs, drugs, trannquilizers, side effect

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: MAHIDOL UNIVERSITY.

Code: 000146

ISSN/ISBN: 974-665-202-8

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: วิทยานิพนธ์