เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการสื่อสารในครอบครัวกับสุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่น:ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

 

ผู้วิจัย/Authors: เพลินพิศ จันทรศักดิ์

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการสื่อสารในครอบครัวกับสุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่น:ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

แหล่งที่มา/Source: วิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541, 171 หน้า.บ

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการสื่อสารในครอบครัวของเด็กวันรุ่น สุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่น และความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการสื่อสารในครอบครัวกับสุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมจำนวน 246 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมัธยฐาน ทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้ไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาปรากฎว่าพฤติกรรมการสื่อสารในครอบครัวในส่วนของคุณภาพการสื่อสารของบิดาอยู่ในระดับปานกลางของมารดาอยู่ในระดับสูง รูปแบบการสื่อสารในครอบครัวเป็นแบบเน้นเหตุผล สุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่นพบว่าอารการซึมเศร้ามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ปกติเล็กน้อยสถานภาพสมรสของบิดามีความสัมพันธ์กับคุณภาพการสื่อสารในครอบครัว ทัศนคติของผู้ปกครองที่มีบุตรมีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตของวัยรุ่นในด้านความรู้ศึกไม่ชอบติดต่อกับคนอื่น ความรู้สึกเกลียดชังไม่เป็นมิตร และอาการทางจิต นอกจากนี้ทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อบุตรยังมีความสัมพันธ์กับสคุณภาพการสื่อสารในครอบครัวของบิดาและมารดา คุณภาพการสื่อสารในครอบครัวของบิดามีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่นในด้านความรู้สึกเกลียดชังไม่เป็นมิตรคุณภาพการสื่อสารในครอบครัวของมารดามีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่นในด้านความรู้สึกไม่ชอบการติดต่อกับคนอื่น ด้านซึมเศร้า และด้านความรู้สึกเกลียดชังไม่เป็นมิตร ข้อเสนอแนะ ควรมีการส่งเสริมเด้านทักษะการสื่อสารในครอบครัว และส่งเสริมความรู้ด้านจิตวิทยาพัฒฬนาการ แก่เด็กวัยรุ่น ผู้ปกครอง ครู และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กวัยรุ่น
My wife cheated on me click all wives cheat
married affairs sites wife cheated why do wifes cheat
website cheat how often do women cheat on their husbands
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
abortion personal stories site suction abortion
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: พฤติกรรม, การสื่อสาร, สุขภาพจิต, วัยรุ่น, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, mental health problem, behavior, communication, family, adolescence, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Code: 000145

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: วิทยานิพนธ์