เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: อุดมการณ์ แนวทางการดำเนินชีวิต และการปรับตัวของพยาบาลจิตเวช.

 

ผู้วิจัย/Authors: สีคิ้ว ดิษริยะกุล.

ชื่อเรื่อง/Title: อุดมการณ์ แนวทางการดำเนินชีวิต และการปรับตัวของพยาบาลจิตเวช.

แหล่งที่มา/Source: วิทยานิพนธ์ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต, 2539, 76 หน้า.

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเจาะลึก โดยมีวัถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนะอุดมการณ์ต่องานวิชาชีพ แนวทางการดำเนินชีวิต ความพร้อมในการปฏิบัติงานและการปรับตัวของพยาบาลจิตเวช เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก ประชากรที่ศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศรีธัญญา โดยมีผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญจำนวน 17 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นประเด็นการสัมภาษณ์ที่ศึกษาสร้างขึ้น ผลการศึกษาพบว่า พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศรีธัญญา มีทัศนะที่ดีต่องานการพยาบาล โดยเห็นว่าเป็นงานที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เป็นวิชาชีพที่สามารถนำความรู้มาใช้กับตัวพยาบาลเองและครอบครัว ทำให้เข้าใจผู้อื่นได้ดี รวมทั้งสามารถนำมาใช้ในการปรับตัว และแก้ปัญหาได้ ส่วนอุดมการณ์ของพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลศรีธัญญา ส่วนใหญ่ยึดอุดมการณ์ทำงานเพื่อผู้ป่วย ต้องการให้ผู้ป่วยหายจากอาการเจ็บป่วยโดยเร็วที่สุด และกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข สำหรับแนวทางการดำเนินชีวิตของพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลศรีธัญญาที่จบใหม่ทำงานมาไม่เกิน 2 ปี พบว่า การดำเนินชีวิตมุ่งการทำงานเพื่อสร้างฐานะ หรือใช้จ่ายเพื่อครอบครัว โดยทั้งหมดทำงานนอกเวลากับโรงพยาบาลเอกชน ส่วนพยาบาลที่ทำงานอยู่ในช่วง 2-10 ปีและแต่งงานแล้ว จะมีแนวทางในการดำเนินชีวิตแตกต่างจากกลุ่มพยาบาลจบใหม่โดยไม่ได้ทำงานพิเศษนอกเหนือจากงานประจำ แต่ใช้เวลาที่เหลือกับครอบครัว ส่วนพยาบาลที่ทำงานมานานเกิน 10 ปี แนวทางการดำเนินชีวิตส่วนใหญ่จะมุ่งแต่งานในหน้าที่ อุทิศเวลาส่วนใหญ่ให้กกับงาน มีเวลาส่วนน้อยที่ดูแลครอบครัว ส่วนเรื่องความพร้อมในด้าน ความรู้ ความสามารถ พยาบาลโรงพยาบาลศรีธัญญา ขาดความพร้อมในด้านความรู้เรื่องเภสัชวิทยา และพยาบาลทั้งหมดเห็นว่าควรจัดหลักสูตรการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชหลังพื้นฐานการพยาบาลให้กับพยาบาลทุกคน จึงจะทำให้พยาบาลวิชาชีพมีความพร้อมในด้านความรู้ ความสามารถที่จะให้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชได้อย่างมีประสิทิภาพ ปัญหาอุปสรรคในการทำงานของพยาบาลโรงพยาบาลศรีธัญญา ที่จบใหม่ทั้งหมด มีปัญหาเข้ากับผู้ร่วมงานไม่ได้ นอกจากนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และปัญหาขาดแคลนบุคลากร ส่วนการปรับตัวของพยาบาลจิตเวช ผู้ที่จบใหม่ส่วนใหญ่มีปัญหาการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานและระบบงาน ส่วนพยาบาลทำงานนาน 2-10 ปี จะมีปัญหาการปรับตัวเข้ากับผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าหน่วย) ส่วนำพยาบาลที่ทำงานนานเกิน 10 ปี มักจะมีปัญหาการปรับตัวเข้ากับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คงามต้องการ พยาบาลจบใหม่ส่วนใหญ่ต้องการหาเงินเพื่อสนับสนุนการเรียนของน้อง และต้องการเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเอง พยาบาลที่ทำงานในช่วงเวลา 2-10 ปี ต้องการให้ฐานะครอบครัวมั่นคง ส่วนพยาบาลที่ทำงานมานานเกิน 10 ปี ต้องการเห็นโรงพยาบาลมีระบบการทำงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารงานบุคคล ผู้บริหารให้ความสนใจในการดูแลผู้ป่วยให้มากกว่านี้และมีความสามัคคีในองค์กร
website link wife cheaters
read go married and want to cheat
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
i cheated on my husband now what read i cheated on my
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
would my boyfriend cheat dream that i cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me
cheaters link all women cheat
dating for married how women cheat meet to cheat
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: การปรับตัว, พยาบาลจิตเวช, อุดมการณ์, การดำเนินชีวิต, พยาบาลวิชาชีพ, พยาบาล, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต.

Code: 000144

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: วิทยานิพนธ์