เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียดในงานและความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจิตเวช.

 

ผู้วิจัย/Authors: ลัดดา ตันกันทะ.

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดในงานและความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจิตเวช.

แหล่งที่มา/Source: วิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540, 105 หน้า.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัถุปรสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียดในงาน ระดับความพึงพอใจในงาน ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในงานและความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศรีธัญญาทั่วไป สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 120 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบวัดความเครียดในงานที่ได้ดัดแปลงจากแบบวัดความเครียดในงานของดอว์กินส์ เดปป์และเซลเลอร์ (Dawkins, Depp & Seller, 1985) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 และแบบวัดความพึงพอใจในงานที่ได้ดัดแปลงจากแบบวัดความพึงพอใจในงานของ ขนิษฐา กุลกฤษฎา (2539) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
website link wife cheaters
link unfaithful husband why women cheat on husbands
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
aids pictures symptoms click aid symptoms
spy phone apps android blog.fetish-kinks.com spyware for android phone
my girl friend cheated on me my wife cheated on me now what I cheated on my wife
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
women who cheated reasons why husband cheat looking for affair
how to cheat on wife link why wife cheated
how married men cheat open reasons why husband cheat
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: ความเครียด, พยาบาลวิชาชีพ, ผู้ป่วยจิตเวช, พยาบาล, เครียด, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, mental health problem, level of stress, nurse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Code: 000143

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: วิทยานิพนธ์