เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การปฏิบัติงานให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ด้านสุขภาพจิตของบุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.

 

ผู้วิจัย/Authors: แสงระพี ลิ้มสกุล.

ชื่อเรื่อง/Title: การปฏิบัติงานให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ด้านสุขภาพจิตของบุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.

แหล่งที่มา/Source: วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, 2542, 124 หน้าศ

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีวัถุประสงค์ 2 ประการคือ 1. เพื่อศึกษาถึงการปฏิบัติงานการให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ด้านสุขภาพจิตของบุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสนับสนุนจากองค์กรด้านวิชาการคุณลักษณะของผู้ให้การปรึกษา ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานในองค์กร และประสบการณ์ให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิตกับการปฏิบัติงานให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ด้านสุขภาพจิตของบุคลากร สังกัดกรมสุขภาพจิต เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วิธีการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผู้ให้การปรึกษาในหน่วยงาน สังกัดกรมสุขภาพจิต เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 6 หน่วยงาน คือ โรงพบาลาสมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลราชานุกูล ศูนย์สุขวิทยาจิต โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยถัมภ์ โรงพยาบาลนิติจิตเวช และโรงพยาบาลศรีธัญญา จำนวน 140 คน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างของผู้ให้การปรึกษาเป็นหญิงมากกว่าชาย อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 36-45 ปี สถานภาพสมรสอยู่ด้วยกัน การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นข้าราชการระดับ 7 ขึ้นไปตำแหน่งส่วยใหญ่เป็นพยาบาล รองลงมาเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่เหลือเป็นนักจิตวิทยาให้บริการในเวลาราชการทั้งในและนอกเวลาราชการเป็นจำนวนเท่าๆกัน การสนับสนุนจากองค์กรด้านวิชาการทั้งการฝึกอบรมและทิเทศงานกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 50 ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร คุณลักษณะของผู้ให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ด้านสุขภาพจิตในภาพรวมมรความเหมาะในระดับปานกลาง แต่เนื่องพิจารณาดูคุณลักษณะรายด้านก็จะมีระดับต่างกันจากมากไปหาน้อยดังนี้ การมองโลกในแง่ดี การร่วมมือทำงานเป็นทีม การเข้าใจตนเองและการเข้าใจผู้อื่น
click here read here what is infidelity
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
how to spot a cheater how many people cheat open
why men have affairs redirect redirect
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
i cheated on my husband now what faithwalker.org i cheated on my
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
women looking to cheat site when a husband cheats
how to cheat on wife link why wife cheated
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable

Keywords: สุขภาพจิต, การให้การปรึกษาทางโทรศัพท์, การปรึกษา, counseling, telephone counseling, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา

Code: 000142

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: วิทยานิพนธ์