เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการฝึกผ่อนคลายกล้านเนื้อต่อระดับความเครียดในผู้ป่วยโรคจิตอารมณ์แปรปรวน โรงพยาบาลศรีธัญญา

 

ผู้วิจัย/Authors: สุเกยูร ชัยยุทธ

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการฝึกผ่อนคลายกล้านเนื้อต่อระดับความเครียดในผู้ป่วยโรคจิตอารมณ์แปรปรวน โรงพยาบาลศรีธัญญา

แหล่งที่มา/Source: วิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542, 174 หน้า.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อศึกษาผลของการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่อระดับความเครียดในผู้ป่วยโรคจิตอารมณ์แปรปรวนโรงพยาบาลศรีธัญญา กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ป่วยโรคจิตอารมณ์แปรปปรวนที่แพทย์รับไว้รักษาในโรงพยาบาลศรีธัญญาเป็นครั้งแรก ระหว่างดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2541 จำนวน 6 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบทดสอบความเครียด GHQ -30 โปรแกรมการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อของ ดร. สมบัติ ตาปัญญา และเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่ปลายนิ้ว การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 3 สัปดาห์ สัปปดาห์ละ 3 ครั้ง รวมช่วงละ 9 ครั้ง กลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบความเครียดก่อนฝึก หลังฝึกครบ 9 ครั้ง ในช่วสงแรก หลังหยุดฝึก 1 สัปดาห์ หลังหยุดใก 2 สัปดาห์ และหลังฝึกครบ 9 ครั้งช่วงที่สอง และทำการวัดอุณหภูมิของกลุ่มตัวอย่างก่อนฝึก หลังฝึกในแต่ละครั้ง นำผลที่ได้มาทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติเปรียบเทียบ The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test. ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งสองช่วง คะแนนความเครียดของผู้ป่วยโรคจิตอารมณ์แปรปรวนโรงพยาบาลศรีธัญญาลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
website cheat how often do women cheat on their husbands
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend

Keywords: ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ, ความเครียด, เครียด, โรคจิต, โรคอารมณ์แปรปรวน, โรงพยาบาลศรีธัญญา, stress, relaxation tecnique, affective disorder, psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Code: 000141

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: วิทยานิพนธ์