เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวน.

 

ผู้วิจัย/Authors: เครือวัลย์ ทรัพย์เจริญ.

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวน.

แหล่งที่มา/Source: วิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542, 88 หน้า.

รายละเอียด / Details:

ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนมักเกิดความเครียดจากการดูแลผู้ป่วย ซึ่งจะก่อให้เกิดความไม่สมดุลทางจิตและมีการเผชิญความเครียดที่ไม่เหมาะสม ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวน เพื่ออธิบายสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด ระดับความเครียด และลักษณะความเครียดที่ปรากฏ ตลอดจนการเผชิญความเครียด กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวน จำนวน 70 คน ที่มารับการรักษาที่โรงยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลศรีธัญญา และโรงยาบาลศิริราช ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์การดูแลที่ก่อให้เกิดความเครียดมากที่สุดคือ การจัดการต่อพฤติกรรมทางเพศที่เบี่ยงเบนไปจากปกติ ความห่วงกังวลที่มีต่อชีวิตในอนาคตของผู้ป่วย และการจัดการกับผู้ป่วยเมื่อมีอาการรุนแรง และพบว่าผู้ดูแลผู้ป่วยมรความเครียดอยู่ในระดับน้อย นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อผู้ดูแลมีความเครียด จะปรากฏอาการความเครียดทั้งด้านร่างกาย พฤติกรรมอารมณ์ กระบวนการคิด และจิตวิญญาณ และพบว่าผู้ดูแลใช้การเผชิญความเครียดทั้ง 2 รูปแบบคือ การเผชิญความเครียดมุ่งที่ปัญหา และมุ่งปรับอารมณ์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลควรให้ความสำคัญกกับผู้ดูแลโรคอารมณ์แปรปรวนโดยการเตรียมวางแผนก่อนกลับบ้าน และพัฒนารูปแบบของการเตรียมผู้ดูแล ทั้งในด้านการให้ความรู้และการประคับประคองทางจิตใจ เพื่อลดความเครียดและส่งเสริมให้ผู้ดูแลใช้การเผชิญความเครียดได้อย่างเหมาะสม
married and wanting to cheat want wife to cheat why cheat on your wife
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
looking to cheat women cheat my husband cheated on me

Keywords: ความเครียด, เครียด, stress, การเผชิญความเครียด, ผู้ดูแลผู้ป่วย, โรคอารมณ์แปรปรวน, nurse, coping stress

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

Code: 000140

ISSN/ISBN: 974-663-530-1

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: วิทยานิพนธ์