เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท

 

ผู้วิจัย/Authors: จันทร์ฉาย เนตรสุวรรณ

ชื่อเรื่อง/Title: พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ 2545 พ.ศ 2545

รายละเอียด / Details:

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท เป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตได้ตามสภาพ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตัวเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีธัญญา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2545 กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 375 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการดูแลตนเองที่พัฒนาตามแนวคิดของโอเร็ม (1991) วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 61.6 มีพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวม อยู่ในระดับสูง และร้อยละ 37.6 อยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มมตัวอย่างรายด้านพบว่า ด้านที่อยู่ระดับสูง ได้แก่ ด้านความสะอาดของร่างกาย (ร้อยละ 81.6) ด้านการขับถ่าย (ร้อยละ 73.60) ด้านรับประทานยาและการจัดการกับอาการต่าง ๆ (ร้อยละ 66.4) พฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านอาหาร อากาศ น้ำ (ร้อยละ 63.2) ด้านการพักผ่อนนันทนาการและการออกกำลังกาย (ร้อยละ 63.5) และด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (ร้อยละ 64.0) ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทยังมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริมให้มีพฤติกรรมการดูแลคนเองให้เหมาะสมต่อไป
unfaithful spouse cheat husband
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
free abortion pill read when to get abortion
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
i cheated on my boyfriend and told him link my boyfriend cheated on me should i forgive him
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories

Keywords: พฤติกรรม, โรคจิตเภท, โรคจิต, พฤติกรรม, schizophrenia, psychiatry, mental health,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Code: 00014

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย