เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วย โรคพิษสุราเรื้อรัง.

 

ผู้วิจัย/Authors: สายพิน ลิขิตเลิศล้ำ.

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วย โรคพิษสุราเรื้อรัง.

แหล่งที่มา/Source: วิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542, 92 หน้า.

รายละเอียด / Details:

ผู้ดูแลซึ่งต้องอยู่ร่วมกับผู้ป่วยโรคพาสุราเรื้อรัง มักจะเกิดความเครียดอันมีผลมาจากความพยายามที่จะคงสมดุลของสภาพร่างกายและสภาพจิตใจในการดูแลผู้ป่วย และผลกระทบจากการดูแล ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง เพื่ออธิบายสถานการณ์ต่างๆ ในการดูแลที่ก่อให้เกิดความเครียด ระดับและลักษณะของความเครียดตลอดจนวิธีการที่ดูแลผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรังพยายามที่จะเผชิญกับความเครียด กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ดูแลผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง จำนวน 100 คน ที่มารับการรัษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลศิริราชและ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2541 ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์การดูแลที่ก่อให้เกิดความเครียดมากที่สุด คือสถานการณ์การจัดการเมื่อผู้ป่วยมีการทำร้ายผู้อื่น ทำร้ายตนเอง และสถานการณ์การจัดการต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศของผู้ป่วย ผู้ดูแลจำนวนมากมีความเครียดในระดับปานกลางลักษณะความเครียดที่ปรากฎ พบได้ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ กระบวนการคิด พฤติกรรมทางสังคม และจิตวิยยาณ การปรับตัว มีทั้งการมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาหรือแก้สถานการณ์และการลดอารมณ์ที่เป็นทุกข์ ผลการวิจัยนี้ มีข้อเสนอแนะพยาบาลในการให้ความสำคัญกับผู้ดูแลผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง โดยการเตรียมวางแผนก่อนกลับบ้าน และเตรียมให้ผู้ดูแลสามารถเผชิญและควบคุมสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ก่อให้เกิดความเครียดได้ ควรจัดให้มีบริการให้คำปปรึกษาแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยโดรคพิษสุราเรื้อรัง เพื่อลดความเครียดและเพิ่มความสามารถในการเผชิญกับความเครียดอันเนื่องจากการเป็นผู้ดูแล
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
how do you know your wife cheated on you how to make your wife cheat why do i want to cheat on my wife
why do husband cheat blog.jrmissworld.com when married men cheat
married looking to cheat open how can people cheat
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
how do i know if my wife cheated men and women husband cheated wife
percent of women that cheat link how to spot a cheater
dating for married how women cheat meet to cheat
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: ความเครียด, การเผชิญความเครียด, ผู้ดูแล, สุรา, alcoholism, alcohol, stress, nurse, family

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

Code: 000139

ISSN/ISBN: 974-663-456-9

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: วิทยานิพนธ์