เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: ทวีรัตน์ ทองดี

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรี

แหล่งที่มา/Source: วิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2545, 99 หน้า.บ

รายละเอียด / Details:

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดนนทบุรี ปประชากรที่ศึกษา คือนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ในสังกัดเทศบาลเขตอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 250 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผ่านการทดสอบคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ เก็บข้อมูลโดยให้นักเรียนตอบแบบสอบถามตนเอง นำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสัมปประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษา พบว่า 1) ปัจจัยนำ (ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตนเอง, เจตคติด้านการดูแลสุขภาพตนเอง) ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 2) ปัจจัยเอื้อ (สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่โรงเรียน, สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่บ้าน) และ 3) ปัจจัยเสริม (การอบรมสั่งสอนด้ารการดูแลสุขภาพนักเรียนของครูประจำชั้น, การอบรมสั่งสอนด้านการดูแลสุขภาพนักเรียนของผู้ปกครอง) พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
why most women cheat signs of infidelity
cheater marriage affairs go
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
herpes std pictures venereal disease pictures how do they test for chlamydia
married and wanting to cheat want wife to cheat why cheat on your wife
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
i want my girlfriend to cheat sigridw.com my virtual girlfriend cheats
my husband cheated on me what do i do trailblz.com my husband is a cheat
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult

Keywords: สุขภาพจิต, พฤติกรรม, นักเรียน, สุขบัญญัติ, สุขภาพ, mental health, behavior, health care

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: ัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Code: 000137

ISSN/ISBN: 974-357-096-9

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: วิทยานิพนธ์