เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวช

 

ผู้วิจัย/Authors: วงเดือน สุนันตา

ชื่อเรื่อง/Title: ภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: วิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ตุลาคม 2544, 73 หน้าบ

รายละเอียด / Details:

ภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพเป็นความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับคุณลักษณะของตนเองตามคุณลักษณะที่วิชาชีพนั้นกำหนดหรืคาดหวังไว้ การที่บุคคลมีภาพลักษณ์ตนเองใกล้เคียงกับคุณลักษณะที่กำหนดหรือคาดหวังไว้ บุคคลนั้นจะมีการกระทำที่เหมาะสมและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของวิชาชีพได้ การวิจัยครั้งนี้มีวัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพที่เกิดขึ้นจริงและในอุดมคติของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวช กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาล จำนวน 311 คน เลือกดดยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพที่เกิดขึ้นจริงและภาพลักษณ์ตนเอง เชิงวิชาชีพในอุดมคติที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดภาพลักษณ์วิชาชีพของสตราเซน และการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.98 และ 0.99 และค่าความเชื่อมั่นจากการทดสอบซ้ำเท่ากับ 0.86 และ 0.89 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยายและการทดสอบค่าที ผลการวิจัยบว่า คะแนนเฉลี่ยภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพที่เกิดขึ้นจริงโดยรวมและรายด้านของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง สำหรับภาพลกษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพในอุดมคติโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดี และความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพที่เกิดขึ้นจริงและในอุดมคติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (t=26.72) ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการบำรุงรักษาและเสริมสร้างภาพลักษณ์ตนเองเชิงวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวชต่อไปในอนาคต
why men have affairs website married men who cheat with men
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
how to cheat with a married woman open infidelity signs
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
looking to cheat click my husband cheated on me
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: ภาพลักษณ์, พยาบาล, พยาบาลวิชาชีพ, ภาพลักษณ์, พยาบาลจิตเวช, nurse, psychiatric nurse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Code: 000136

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: วิทยานิพนธ์