เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พัฒนาการและวุฒิภาวะทางสังคมของเด็กกำหร้าในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

 

ผู้วิจัย/Authors: อากร แสนไชย

ชื่อเรื่อง/Title: พัฒนาการและวุฒิภาวะทางสังคมของเด็กกำหร้าในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 มิถุนายน-กันยายน 2542, หน้า 169-175

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาพัฒนาการและวุฒิภาวะทางสังคมของเด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์บ้านเด็กเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเปรียบเทียบกับระยเวลาที่เข้ามารับการสงเคราะห์เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี และระยะเวลามากกว่า 1 ปี รวมทั้งการหาความสัมพันธ์ของผลการทดสอบระหว่างพัฒนาการและวุฒิภาวะทางสังคมโดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 63 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบคัดกรองวินิจฉัยพัฒนาการ Diagnostic Inventory for Children และทดสอบ Vineland Social Maturity Scale และการทำการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม SPSS PC+ เพื่อหาร้อยละ และทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรตามสมมุติฐาน โดยใช้ X2 Correlation ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย 34 คน คิดเป็นร้อยละ 53.97 และเพศหญิง 29 คน คิดเป็น ร้อยละ 46.03 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 1 ถึง 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.92 และแรกเกิด ถึง 1 ปี ร้อยละ 23.81 ซึ่งพบว่าเป็นเด็กกลุ่มที่ถูกทอดทิ้งในโรงพยาบาล และสถานที่อื่นๆ ร้อยละ 44.44 ผลการตรวจพัฒนาการและวุฒิภาวะทางสังคม พบว่า จะเป็นเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าร้อยละ 84.1 วุฒิภาวะทางสังคมต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65.1 และเมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์ ไม่พบความแตกต่างกันของผลพัฒนาการ และวุฒิภาวะทางสังคม ไม่ว่าจะเข้ามาอยู่น้อยกว่า 1 ปี หรือมากกว่า 1 ปี นอกจากนั้นยังพบว่าความสัมพันธ์ของพัฒนาการและวุฒิภาวะทางสังคมมีความสัมพันธ์กันทางลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งแสดงว่ากลุ่มพัฒนาการปกติจะมีวุฒิภาวะทางสังคมไม่ดี หรือกลุ่มที่มีวุฒิภาวะทางสังดีแต่มีพัฒนาการช้า
why men have affairs redirect married men who cheat with men
link how many guys cheat why women cheat on husbands
married affairs sites wife cheated why do wifes cheat
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
wife cheaters website open
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
dating for married women who love to cheat meet to cheat
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: พัฒนาการ, วุฒิภาวะทางอารมณ์, เด็กกำพร้า, สถานสงเคราะห์, สุขภาพจิตเด็ก, เด็กที่ถูกทอดทิ้ง, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000240

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ